Priebežný akčný plán Spoločenstva

V priebežnom akčnom pláne Spoločenstva (CoRAP) sú špecifikované látky, ktoré sa majú hodnotiť počas trojročného obdobia. Po prvom roku sa plán bude aktualizovať s cieľom zahrnúť látky na ďalší rok, ako aj všetky revízie látok, ktoré boli zaradené do druhého a tretieho roku pôvodného plánu.

Látky, ktoré je potrebné okamžite hodnotiť, sú uvedené v prvom roku plánu. Členský štát však môže kedykoľvek oznámiť, že má informácie, z ktorých vyplýva, že látku treba prednostne hodnotiť, hoci nie je zahrnutá do zoznamu plánu CoRAP. V takýchto prípadoch sa plán CoRAP môže zmeniť a túto látku možno zahrnúť aj pred každoročnou aktualizáciou.

Kritériá výberu

Agentúra ECHA a členské štáty pripravujú kritériá založené na rizikách, podľa ktorých sa látky vyberú na zaradenie do plánu CoRAP.

Kritériá výberu zahŕňajú informácie o nebezpečnosti, informácie o expozícii a množstve látok vrátane celkového množstva tej istej látky z viacerých registrácií. Kritériá týkajúce sa nebezpečnosti a expozície sa nepoužívajú samostatne, ale spoločne s cieľom zabezpečiť prístup založený na riziku. Napríklad nebezpečná látka s kontrolovanou expozíciou môže mať menšiu prioritu než menej nebezpečná látka so závažnou expozíciou.

Členské štáty navrhovaním látok na zaradenie do plánu CoRAP prispievajú k jeho príprave. Môžu používať rovnaké kritériá založené na riziku, aké sa dohodli s agentúrou ECHA, alebo v niektorých prípadoch môžu na základe vnútroštátnych priorít uviesť iné dôvody obáv založené na riziku.

Kritériá sa budú na základe získaných skúseností a zmenených priorít pravidelne revidovať.

Nie všetky látky, ktoré spĺňajú kritériá budú zaradené do zoznamu CoRAP na účely hodnotenia. Členské štáty a agentúra ECHA musia posúdiť, či žiadosť o ďalšie informácie na konci procesu hodnotenia by mohla pomôcť objasniť počiatočné obavy týkajúce sa látky. Zaradenie látky do zoznamu plánu CoRAP môže byť ovplyvnené aj záujmami a možnosťami členských štátov.

Príprava plánu CoRAP

Na základe stanovených kritérií založených na riziku agentúra ECHA a členské štáty určia niekoľko látok, ktoré by mohli byť zaradené do plánu CoRAP. Členské štáty prejavia svoj záujem o hodnotenie určitej látky, aby agentúra ECHA mohla pripraviť návrh plánu CoRAP s názvami látok a predbežnými rokmi hodnotenia.

Konečný plán CoRAP sa prijme na základe konzultácií medzi členskými štátmi a stanoviska výboru členských štátov agentúry ECHA. Po zverejnení návrhu plánu CoRAP možno látky pridávať alebo odstraňovať dovtedy, pokým agentúra ECHA neprijme konečný plán CoRAP. V konečnom pláne CoRAP sú uvedené počiatočné obavy týkajúce sa látok a sú určené tie členské štáty, ktoré budú vykonávať hodnotenie.

V roku 2012 agentúra ECHA prijala prvý priebežný akčný plán Spoločenstva (CoRAP) na bdobie rokov 2012 - 2014. Agentúra každý rok predloží členským štátom návrh aktualizácie tohto priebežného plánu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)