Preskúmanie návrhov na testovanie

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Testy na stavovcoch sa vykonávajú iba ako posledná možnosť na získanie chýbajúcich informácií o látke a na splnenie požiadaviek na informácie podľa nariadenia REACH . Agentúra ECHA preskúma všetky návrhy, aby skontrolovala, či budú poskytnuté spoľahlivé a dostatočné informácie a aby zabránila zbytočnému testovaniu na zvieratách.

Agentúra ECHA uverejňuje každý návrh na testovanie, ktorý zahŕňa stavovce a vyzýva tretie strany, aby predložili vedecky validované informácie alebo štúdie, ktoré sa zaoberajú príslušnou látkou a sledovaným parametrom na charakterizáciu nebezpečnosti, ktoré by agentúra ECHA mohla zohľadniť pri príprave svojho rozhodnutia o návrhu na testovanie. Tieto informácie je potrebné predložiť do 45 dní.

Možnosti v prípade návrhu rozhodnutia sú:

  • prijatie návrhu na testovanie
  • prijatie návrhu na testovanie s úpravami podmienok testovania
  • prijatie alebo odmietnutie návrhu na testovanie, ale s požiadavkou na jeden alebo viacero dodatočných testov
  • zamietnutie návrhu na testovanie

Agentúra ECHA prijme konečné rozhodnutie na základe návrhu a informácií, ktoré predložia tretie strany.

Keď rozhodnutie zahŕňa niektorú z prvých troch možností a pre rovnakú látku boli predložené viaceré návrhy na testovanie, registrujúci sa musia dohodnúť, kto vykoná test.

Neprípustné návrhy na testovanie

Existujú viaceré dôvody na uzatvorenie preskúmania návrhu na testovanie pred tým, ako sa postúpi príslušným orgánom členských štátov. Patrí k nim ukončenie výroby alebo dovozu registrujúcim, stiahnutie návrhov na testovanie a neprípustnosť.

Neprípustné návrhy na testovanie sú také návrhy, v prípade ktorých v nariadení REACH nie je stanovené preskúmanie návrhu na testovanie. Ide o tieto prípady:

  1. návrh sa týka sledovaných parametrov prílohy VII a VIII,
  2. testovanie už prebieha alebo je ukončené,
  3. návrh na testovanie bol predložený namiesto výsledkov testovania s cieľom riešiť predchádzajúce rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu v súlade s článkom 16 ods. 1 alebo 2 smernice týkajúcej sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (pozri tiež článok 135 nariadenia REACH).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)