Výnimka pre PPORD

Podľa nariadenia REACH nie je povinné registrovať látky v množstve menej ako jedna tona ročne.

Na ďalšiu podporu inovácie sa na látky používané vo vedeckom výskume a vývoji (SRD) v množstve menej ako jedna tona ročne vzťahuje výnimka z autorizácie a obmedzenia.

Látky používané v množstve viac ako jedna tona ročne na technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) môžu byť tiež vyňaté z povinnosti registrácie na obdobie päť rokov. Na uplatnenie tejto výnimky je nevyhnutné, aby sa agentúre ECHA predložilo oznámenie PPORD.

V oznámení PPORD spoločnosti musia uviesť:

  • informácie o identite látky,
  • klasifikáciu látky,
  • informácie týkajúce sa programu PPORD, a
  • množstvo látky, ktoré bude pravdepodobne vyrobené alebo dovezené počas päťročného obdobia výnimky.

Agentúra ECHA posúdi oznámenie PPORD a môže stanoviť podmienky výnimky pri PPORD. Výrobca alebo dovozca látky musí splniť stanovené podmienky a informovať príslušných zákazníkov zapojených do PPORD.

Ak látka používaná v PPORD podlieha obmedzeniu alebo autorizácii, v príslušných rozhodnutiach sa špecifikuje, ako sa to uplatňuje na PPORD. Takisto sa v nich definuje maximálne množstvo látky, pre ktoré sa môže využívať výnimka pri PPORD.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)