Pochopenie nariadenia REACH

 

REACH je nariadenie Európskej únie, ktoré bolo prijaté na zlepšenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky, pri zvyšovaní konkurencieschopnosti odvetvia chemického priemyslu EÚ. Takisto podporuje alternatívne metódy pre posudzovanie nebezpečnosti látok s cieľom znížiť počet testov na zvieratách.

Nariadenie REACH sa v zásade vzťahuje na všetky chemické látky, ktoré sa používajú nielen v priemyselných procesoch, ale aj v našom každodennom živote, napríklad v čistiacich prostriedkoch, farbách, ako aj vo výrobkoch, ako oblečenie, nábytok a elektrospotrebiče. Toto nariadenie má preto vplyv na väčšinu spoločností v celej EÚ.

Nariadenie REACH kladie na spoločnosti dôkazné bremeno. Na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia musia spoločnosti identifikovať a riadiť riziká spojené s látkami, ktoré vyrábajú a predávajú v EÚ. Musia agentúre ECHA preukázať, ako možno látku bezpečne používať, a používateľom musia oznamovať opatrenia manažmentu rizík.

Ak riziká nie je možné riadiť, orgány môžu používanie takýchto látok rôznymi spôsobmi obmedziť. Z dlhodobého hľadiska by sa najnebezpečnejšie látky mali nahradiť menej nebezpečnými látkami.

Akronym REACH vznikol zo začiatočných písmen z názvu nariadenia – „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Účinnosť nadobudlo 1. júna 2007.

Ako REACH funguje?

Nariadením REACHsa stanovujú postupy na zhromažďovanie a hodnotenie informácií o vlastnostiach a rizikách látok.

Spoločnosti musia svoje látky zaregistrovať a na tento účel musia spolupracovať s ostatnými spoločnosťami, ktoré registrujú tú istú látku.

Agentúra ECHA prijíma a hodnotí súlad jednotlivých registrácií a členské štáty EÚ hodnotia vybrané látky s cieľom objasniť počiatočné riziká pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Úrady a vedecké výbory agentúry ECHA posudzujú, či je možné riadiť riziká týchto látok.

Orgány môžu nebezpečné látky zakázať, ak ich riziká nie je možné riadiť. Môžu sa takisto rozhodnúť obmedziť ich používanie alebo vykonať rozhodnutie, aby látky podliehali predchádzajúcej autorizácii.

Vplyv nariadenia REACH na spoločnosti

Nariadenie REACH má vplyv na širokú škálu spoločností v mnohých odvetviach, a to aj na tie, ktoré sa nepovažujú za spoločnosti pracujúce s chemickými látkami.

Podľa nariadenia REACH môžete vo všeobecnosti zohrávať jednu z týchto úloh:

Výrobca: Ak vyrábate chemické látky, či už na vlastné použitie, alebo ich dodávate iným osobám (dokonca aj na vývoz), pravdepodobne budete mať podľa nariadenia REACH niekoľko dôležitých povinností.

Dovozca: Ak nakupujete čokoľvek mimo EÚ/EHP, pravdepodobne máte podľa nariadenia REACH isté povinnosti. Môžu to byť jednotlivé chemické látky, zmesi na ďalší predaj alebo hotové výrobky, ako sú odevy, nábytok alebo plastový tovar.

Následní užívatelia: Väčšina spoločností používa chemické látky, niekedy dokonca bez toho, aby si to uvedomovali, a preto si musíte overiť svoje povinnosti, ak v rámci svojich priemyselných alebo profesionálnych aktivít používate chemické látky. Z nariadenia REACH pre vás môžu vyplývať určité povinnosti.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)