Hodnotenie látky

Členské štáty hodnotia látky uvedené v priebežnom akčnom pláne Spoločenstva (CoRAP) s cieľom objasniť, či ich používanie predstavuje riziko pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie. Cieľom je v prípade potreby vyžiadať ďalšie informácie od registrujúcich danej látky na preverenie podozrenia z obavy.

Na základe hodnotenia sa môže dospieť k záveru, že už zavedené opatrenia sú dostatočné na kontrolu rizík. V opačnom prípade hodnotenie môže viesť k návrhu opatrení manažmentu rizík na úrovni celej EÚ, ako sú obmedzenia, identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy alebo iné opatrenia mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia REACH, napr. harmonizovaná klasifikácia.

Agentúra ECHA v spolupráci s členskými štátmi vymedzuje kritériá na základe rizík a následne vyberá látky, v prípade ktorých sa vykoná hodnotenie. Po vydaní stanoviska výboru členských štátov agentúra ECHA zaradí vybraté látky do priebežného akčného plánu Spoločenstva. V konečnom priebežnom akčnom pláne Spoločenstva bude pre každú látku určený hodnotiaci členský štát.

Pôvodným zámerom výberu látky na zaradenie do priebežného akčného plánu Spoločenstva nie je obmedzenie rozsahu hodnotenia. Počas hodnotenia môže členský štát identifikovať iné obavy, ktoré si vyžadujú objasnenie, aby sa určilo, či ide o látku vzbudzujúcu obavy alebo nie. Členské štáty však môžu hodnotenie zamerať na určité aspekty látky.

V rámci procesu hodnotenia látky sa posudzujú všetky registračné dokumentácie všetkých registrujúcich, ktoré sa týkajú rovnakej látky alebo skupiny látok, a to s cieľom zohľadniť súhrnnú hmotnosť výroby a kombinovanej expozície. Zohľadňujú sa aj iné zdroje informácií.

Hodnotiaci členský štát má 12 mesiacov od uverejnenia priebežného akčného plánu Spoločenstva (v prípade látok zahrnutých za prvý rok), aby rozhodol, či je potrebné vyžiadať ďalšie informácie od registrujúcich na objasnenie obáv. Požadované informácie zvyčajne presahujú rozsah štandardných požiadaviek na informácie podľa nariadenia REACH (prílohy VII až X). Od registrujúcich sa napríklad môže vyžadovať, aby predložili štúdie týkajúce sa vlastností endokrinných disruptorov, informácie o nebezpečenstve pre vyššie hmotnostné pásmo, hoci všetci registrujúci predložili registrácie pre menšie hmotnosti, prípadne monitorovanie úrovní koncentrácie v organizmoch či životnom prostredí.

O potrebe ďalších informácií sa diskutuje s členskými štátmi a agentúrou ECHA, aby sa dosiahla dohoda. Na základe tejto dohody agentúra ECHA prijme rozhodnutie o vyžiadaní ďalších informácií.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)