Kontroly súladu

Podľa článku 41 nariadenia REACH môže agentúra ECHA kedykoľvek preskúmať akúkoľvek registračnú dokumentáciu, aby preverila, či sú informácie predložené registrujúcimi v súlade s právnymi požiadavkami. Zákonné požiadavky (štandardné požiadavky na informácie) sú kumulatívne a závisia od hmotnostného pásma.

 

Hmotnosť za rok
(vyrábaná/dovážaná)
Štandardné informácie požadované podľa nariadenia REACH
1 až < 10 Príloha VII
10 až <100 Prílohy VII – VIII
100 až < 1 000 Prílohy VII – IX
1000 alebo viac Prílohy VII – X
 

Po preverení identity látky sa kontrolami súladu hodnotia informácie uvedené v dokumentácii vrátane správy o chemickej bezpečnosti alebo konkrétne časti dokumentácie, napríklad informácie týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia.

Výber dokumentácie na kontrolu súladu je buď náhodný, alebo vychádza z obáv (cielený).

Výber založený na obavách umožňuje agentúre ECHA zamerať sa na parametre, ktoré sú relevantné pre bezpečné používanie látok.

Kontroly súladu sa zameriavajú na osem hlavných parametrov: genotoxicitu, toxicitu po opakovaných dávkach, prenatálnu vývojovú toxicitu, reprodukčnú toxicitu, karcinogenitu, dlhodobú toxicitu pre vodné prostredie, biodegradáciu a bioakumuláciu. Ide o hlavné parametre na identifikáciu látok vzbudzujúcich obavy.

S cieľom zabezpečiť, že agentúra ECHA vykonáva kontrolu súladu najaktuálnejších informácií v registračnej dokumentácii, agentúra žiada registrujúcich, aby svoje registračné dokumentácie aktívne revidovali a aktualizovali ich na základe akýchkoľvek nových a/alebo relevantných informácií, ako sú nové informácie o nebezpečenstve, zmeny týkajúce sa použitia a expozície, aktualizácie správy o chemickej bezpečnosti (CSR), zmeny klasifikácie alebo zmeny vo vyrábaných alebo dovážaných množstvách vrátane ukončenia výroby alebo dovozu.

Registrujúci môžu dostať niekoľko rozhodnutí o kontrolách súladu so žiadosťou o ďalšie informácie týkajúce sa tej istej dokumentácie, pokiaľ nie je v súlade s viac ako jednou požiadavkou na informácie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)