Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

Spoločnosti môžu mať právne povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na zoznam kandidátskych látok. Tieto povinnosti, ktoré platia odo dňa zaradenia, sa vzťahujú nielen na uvedené látky ako také alebo v zmesiach, ale aj na ich prítomnosť vo výrobkoch.

Látky vo výrobkoch

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.

Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

Oznámenia musia byť podané najneskôr do 6 mesiacov od zaradenia na zoznam kandidátskych látok. Oznámenie sa nepožaduje, ak:

  • môže výrobca alebo dovozca výrobku vylúčiť expozíciu ľudí a životného prostredia počas používania a likvidácie výrobku. V takýchto prípadoch musí však výrobca alebo dovozca poskytnúť príjemcovi výrobku príslušné pokyny,
  • látka už bola zaregistrovaná na takéto použitie.

Karty bezpečnostných údajov pre látky ako také a látky v zmesiach

Dodávatelia látok z EÚ a EHP, ktoré sú na zozname kandidátskych látok (dodávané buď samostatne, alebo v zmesiach), musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Oddiel 15 už existujúcich kariet bezpečnostných údajov je potrebné aktualizovať, aby odrážal identifikáciu látky ako SVHC (článok 31 ods. 9 písm. a)).

Dodávatelia zmesí z EÚ a EHP, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, musia poskytnúť príjemcom na ich žiadosť kartu bezpečnostných údajov, ak:

  • zmes obsahuje aspoň jednu látku s jednotlivou koncentráciou v zmesi ≥ 0,1 hm. % v prípade iných ako plynných zmesí a
  • látka sa nachádza na zozname kandidátskych látok, buď podľa článku 57 písm. d) (perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT)), písm. e) (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)) alebo písm. f) (látka vzbudzujúca rovnakú úroveň obáv).

Týmto nie je dotknutá povinnosť pre všetkých dodávateľov zmesí z EÚ a EHP neklasifikovaných ako nebezpečné podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytovať príjemcom na ich žiadosť kartu bezpečných údajov, ak zmes obsahuje látku s jednotlivou koncentráciou ≥ 1 hm. % v prípade iných ako plynných zmesí a ≥ 0.2 % objemu v prípade plynných zmesí, ak takáto látka predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Minimalizovanie uvoľňovania

V prípade látok, ktoré spĺňajú kritériá PBT a vPvB, a to najneskôr, keď sú ako také zaradené na zoznam kandidátskych látok, musia výrobcovia a dovozcovia pri ich zavádzaní na svojich pracoviskách používať informácie uvedené v ich správe o chemickej bezpečnosti a odporúčať následným používateľom opatrenia na riadenie rizík, ktorými sa minimalizuje expozícia a emisie pre ľudí a životné prostredie. Na základe tohto odporúčania musia následní používatelia určiť a uplatňovať vhodné opatrenia na primeranú kontrolu súvisiacich rizík.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)