Informácie o obmedzovaných látkach

Obmedzenia týkajúce sa látok, zmesí a/alebo výrobkov sú uvedené v prílohe XVII k nariadeniu REACH. Stanoviská výboru pre hodnotenie rizík a výboru sociálno-ekonomickú analýzu poskytujú vedecké odôvodnenia k návrhom na obmedzenie. Bližšie vysvetlenie obmedzení možno poskytnúť formou otázok a odpovedí a v usmerneniach.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)