Registrácia

Spoločnosti sú zodpovedné za zhromažďovanie informácií o vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábajú alebo dovážajú v množstve viac ako jedna tona ročne. Takisto musia posúdiť nebezpečnosť a potenciálne riziká, ktoré daná látka predstavuje.

Tieto informácie sa oznamujú agentúre ECHA prostredníctvom registračnej dokumentácie obsahujúcej informácie o nebezpečnosti a prípadne aj posúdenie rizík, ktoré môže používanie tejto látky predstavovať, a ako by sa tieto riziká mali kontrolovať.

Registrácia sa týka látok ako takých, látok v zmesiach a určitých prípadov látok vo výrobkoch. Chemické látky, ktoré už podliehajú úprave inými právnymi predpismi, ako sú lieky alebo rádioaktívne látky, sú čiastočne alebo úplne vyňaté z požiadaviek nariadenia REACH.

Registrácia je založená na zásade „jedna látka, jedna registrácia". To znamená, že výrobcovia a dovozcovia tej istej látky musia predložiť svoju registráciu spoločne. Predložené analytické a spektrálne informácie by mali byť konzistentné a dostatočné na to, aby potvrdzovali identitu látky.

Za registráciu látky sa zvyčajne účtuje poplatok.

 

Látky, ktoré majú byť registrované

Zavedené látky

Pre látky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh ešte predtým, ako nadobudlo účinnosť nariadenie REACH, existuje špeciálny prechodný režim. Takéto látky sa nazývajú zavedenélátky. 
 
Spoločnosti môžu využiť prechodný režim na predregistráciu svojich látok do 1. decembra 2008 (alebo za určitých okolností uskutočnili neskoršiu predregistráciu pred príslušným registračným termínom).
 
Za zavedené látky v súlade s nariadením REACH možno považovať látky, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií: 
 
  • látky uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), 
  • látky, ktoré sa vyrábajú v EÚ (vrátane krajín, ktoré pristúpili od 1. januára 2007), ale neboli po 1. júni 1992 uvádzané na trh EÚ,
  • látky, ktoré sa kvalifikujú ako „látky už nepovažované za polymér".
Pre tieto látky sa v nariadení REACH stanovujú tieto termíny na registráciu:
 
30. november 2010
Termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 000 ton alebo viac ako 1 000 ton ročne, karcinogénnych, mutagénnych alebo poškodzujúcich pre reprodukciu nad 1 tonu ročne a látok, ktoré sú nebezpečné pre vodné organizmy alebo životné prostredie nad 100 ton ročne.
 
31. mája 2013
Termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 100 až 1 000 ton ročne.
 
31. mája 2018
Termín na registráciu látok vyrobených alebo dovezených v množstve 1 tona až 100 ton ročne.
 

Nezavedené látky

Všetky látky, ktoré nespĺňajú ani jedno z kritérií pre zavedené látky, sa považujú za nezavedené látky. Za bežných okolností nezavedenélátky neboli vyrobené, uvedené na trh alebo používané v EÚ pred 1. júnom 2008 (ak neboli oznámené podľa smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS)).
 
Potenciálni výrobcovia a dovozcovia nezavedených látok musia agentúre ECHA predložiť žiadosť o informácie a následne látku zaregistrovať predtým, ako túto látku môžu vyrábať alebo dovážať.
 
Všetky látky oznámené podľa smernice o nebezpečných látkach (nazývanej aj oznamovanie nových látok) sa považujú za zaregistrované podľa nariadenia REACH a agentúra ECHA všetkým oznámeniam pridelila registračné čísla. Vlastníci oznámení si registračné číslo môžu vyžiadať od agentúry ECHA.

 

Kto musí registrovať?

Registrovať musíte, ak ste:

  • výrobca alebo dovozca EÚ látok ako takých alebo v zmesi,
  • výrobca alebo dovozca EÚ výrobkov spĺňajúcich kritériá vysvetlené v Usmernení k požiadavkám pre látky vo výrobkoch,
  • „výhradný zástupca" so sídlom v EÚ a vymenovaný výrobcom, formulátorom alebo výrobcom výrobkov so sídlom mimo EÚ na účely splnenia registračných povinností dovozcov.

 

 

Súvisiace odkazy

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)