Registrácia

Spoločnosti sú zodpovedné za zhromažďovanie informácií o vlastnostiach a použití látok, ktoré vyrábajú alebo dovážajú v množstve väčšom ako jedna tona ročne. Sú povinné tiež posudzovať nebezpečnosť a potenciálne riziká, ktoré látka predstavuje.

Tieto informácie sú oznamované spoločnosti ECHA prostredníctvom registračnej dokumentácie, ktorá obsahuje informácie o nebezpečnosti a v prípade potreby posúdenie rizík, ktoré môže predstavovať používanie látky, a spôsob riadenia týchto rizík.

Registrácia sa týka látok ako takých, látok v zmesiach a určitých prípadov látok vo výrobkoch. Chemické látky, ktoré už podliehajú úprave inými právnymi predpismi, ako sú lieky alebo rádioaktívne látky, sú čiastočne alebo úplne vyňaté z požiadaviek nariadenia REACH.

Registrácia je založená na zásade jedna látka, jedna registrácia. To znamená, že výrobcovia a dovozcovia tej istej látky musia predložiť svoju registráciu spoločne. Poskytnuté analytické a spektrálne informácie majú byť konzistentné a dostatočné na potvrdenie identity látky.

Za registráciu látky sa zvyčajne účtuje poplatok.

 

Látky, ktoré majú byť registrované
 
Potenciálni výrobcovia a dovozcovia látok musia predložiť agentúre ECHA doplňujúce informácie a zaregistrovať látku predtým, než ju môžu vyrábať alebo dovážať.
 
Všetky látky oznámené podľa smernice o nebezpečných látkach (nazývanej aj oznamovanie nových látok) sa považujú za zaregistrované podľa nariadenia REACH a ECHA všetkým oznámeniam pridelila registračné čísla. Majitelia takýchto oznámení môžu agentúru požiadať o registračné číslo.

 

Kto musí registrovať?

Registrovať musíte, ak ste:

  • výrobca alebo dovozca v EÚ látok ako takých alebo v zmesi,
  • výrobca alebo dovozca v EÚ výrobkov spĺňajúcich kritériá, ktoré sú vysvetlené v Usmernení k požiadavkám na látky vo výrobkoch,
  • výhradný zástupca so sídlom v EÚ a vymenovaný výrobcom, formulátorom alebo výrobcom výrobkov so sídlom mimo EÚ na účely splnenia registračných povinností dovozcov.

 

 

Súvisiace odkazy

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)