Požiadavky na informácie

Registrácia podľa nariadenia REACH vyžaduje informácie o vnútorných vlastnostiach látky. Podniky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemické látky v EÚ/EHP, sú zodpovedné za bezpečné používanie svojich výrobkov. Ako registrujúci musia posúdiť, či ich chemické látky môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. To sa vykonáva na základe výsledkov spoľahlivých testov alebo alternatívnych informácií, ktoré sú vedecky odôvodnené.

Podľa nariadenia REACH sa vyžaduje, aby registrujúci vypracovali registračnú dokumentáciu. Registračná dokumentácia sa skladá z technickej dokumentácie a v prípade potreby zo správy o chemickej bezpečnosti, v ktorej sú zhrnuté výsledky hodnotenia chemickej bezpečnosti. Správa o chemickej bezpečnosti sa vyžaduje len v prípade, ak registrujúci vyrába alebo dováža látku v množstve 10 alebo viac ton ročne.

Pred zostavením spoločnej registračnej dokumentácie musia registrujúci najprv vyhodnotiť všetky dostupné údaje o vnútorných vlastnostiach látky. V prípade, že tieto údaje nespĺňajú požiadavky nariadenia REACH, bude možno potrebné ďalšie testovanie. Predtým, ako sa vykoná testovanie na stavovcoch, sa však musí zvážiť použitie alternatívnych metód a všetkých iných možností (článok 13 nariadenia REACH).

Štandardné požiadavky na informácie sú požiadavky, ktoré sa vyžadujú ako minimum na splnenie registračných povinností podľa nariadenia REACH. Závisia od množstva látky, ktorá sa vyrába alebo dováža do EÚ/EHP, a sú opísané v prílohách VI až X k nariadeniu REACH. Tieto minimálne požiadavky na údaje môžu byť v prípade potreby upravené. To znamená, že od určitých testov sa môže upustiť.

Registrujúci rovnakej látky musia spoločne využívať informácie, ktoré sú potrebné pre registráciu. Aby sa predišlo zbytočnému testovaniu na zvieratách a opakovaniu testov, je nevyhnutné, aby registrujúci spoločne využívali výsledky štúdií z testov zahŕňajúcich stavovce.

Zhromažďovanie všetkých existujúcich informácií

Od registrujúcich sa vyžaduje, aby zhromaždili všetky fyzikálno-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informácie, ktoré sú pre nich relevantné a dostupné, o látke, ktorú registrujú (bez ohľadu na to, či sa vyžadujú alebo nevyžadujú informácie o danom parametri pre konkrétne množstvo). Aby spoločnosti mohli použiť tieto informácie na registráciu, musia mať na to povolenie.

Registrujúci má okrem toho zhromažďovať informácie o použití, expozícii a opatreniach manažmentu rizík látky, ktorú registruje.

Ďalšie informácie sú uvedené v Usmernení k požiadavkám na informácie, v častiach R.2, R.2.2 a R.3.

Identifikovanie štandardných požiadaviek na informácie

Každý registrujúci musí identifikovať svoje požiadavky na informácie podľa množstva, v ktorom látku vyrába alebo dováža, na základe príloh VII až X k nariadeniu REACH.

Štandardné požiadavky môžu byť rôzne v závislosti od toho, či sa na látku vzťahujú:

i) špecifické prípady na registráciu látok v množstve od 1 do 10 ton za rok: ak viete preukázať, že u látky sa predpokladá nízke riziko, môžete využiť znížené požiadavky na informácie;

ii) konkrétne kritériá uvedené v stĺpci 2 príloh VII až X;

iii) všeobecné kritériá pre úpravu požiadaviek na informácie uvedené v prílohe XI.

Na splnenie požiadaviek na informácie je nevyhnutné, aby registrujúci použili existujúce informácie a iné ako testovacie metódy. Testovanie na stavovcoch sa má vykonať len ako posledná možnosť. Štúdie pre požiadavky na informácie o ekotoxicite, toxicite a fyzikálno-chemických vlastnostiach sa majú vytvoriť pomocou usmernení k testovaniu schválených na úrovni OECD a EÚ.

Ďalej je uvedený zjednodušený zoznam požiadaviek na štandardné informácie. Úplný zoznam požiadaviek na informácie je uvedený v Usmernení k registrácii (časť 4.1).  

Poznámka: tieto zoznamy môžu podliehať zmenám, keďže prílohy k nariadeniu REACH sa aktualizujú alebo sú k dispozícii nové metodiky.

 

Požiadavky na informácie: 1-10 ton ročne

Pre najnižšie hmotnostné pásmo sú požiadavky na informácie špecifikované v stĺpci 1 prílohy VII nariadenia REACH, ktoré zahŕňajú niektoré fyzikálno-chemické údaje, toxikologické a ekotoxikologické informácie.

 

Informácie požadované pre štandardnú registráciu v hmotnostnom pásme 1 – 10 ton ročne
(príloha VII k nariadeniu REACH)
Sledované parametre pre bezstavovce Sledované parametre pre stavovce
Opis skupenstva látky pri teplote 20 °C a tlaku 101,3 kPa Akútna toxicita: orálna
Teplota topenia/tuhnutia  
Teplota varu (ak je to relevantné)  
Relatívna hustota  
Tlak pár (ak je to relevantné)  
Povrchové napätie (ak je to relevantné)  
Rozpustnosť vo vode  
Rozdeľovací koeficient  
Teplota vzplanutia  
Horľavosť  
Výbušné vlastnosti  
Teplota samovznietenia  
Oxidačné vlastnosti  
Granulometria (ak je to relevantné)  
Podráždenie/poleptanie kože in vitro  
Podráždenie oka in vitro  
Citlivosť kože  
Génová mutácia baktérií in vitro  
Krátkodobá toxicita pre bezstavovce  
Inhibícia rastu na vodných rastlinách  
Ľahká biodegradovateľnosť (ak je to relevantné)  
Požiadavky na informácie: 10-100 ton ročne

 

Informácie požadované pre štandardnú registráciu v hmotnostnom pásme 10 – 100 ton ročne
(príloha VIII k nariadeniu REACH)

Poznámka: tieto informácie je nutné poskytnúť spolu s informáciami uvedenými v prílohe VII.
Sledované parametre pre bezstavovce Sledované parametre pre stavovce
Štúdia mutagenity in vitro na bunkách cicavcov alebo mikronukleárna štúdia in vitro Podráždenie kože in vivo*
Génová mutácia v bunkách cicavcov in vitro Podráždenie oka in vivo*
Aktivovaný respiračno-inhibičný test kalu Návrh na testovanie genotoxicity in vivo (ak je jeden z testov in vitro pozitívny)
Degradácia Akútna toxicita: inhalačná 
Hydrolýza Krátkodobá toxicita po opakovanej dávke (28 dní)
Skríning adsorpcie/desorpcie Skríning reprodukčnej/vývojovej toxicity

Krátkodobá toxicita na rybách
alebo
návrh na testovanie dlhodobej toxicity na rybách (ak je látka slabo rozpustná vo vode)

*Štúdiu in vivo môžete vykonať iba vtedy, ak nedokážete klasifikovať látku na základe výsledkov in vitro.

Požiadavky na informácie: 100 až 1 000 ton ročne

 

Informácie požadované pre štandardnú registráciu v hmotnostnom pásme 100 – 1000 ton ročne
(príloha IX k nariadeniu REACH)

Poznámka: tieto informácie je nutné poskytnúť spolu s informáciami uvedenými v prílohách VII a VIII.
Sledované parametre pre bezstavovce Sledované parametre pre stavovce
Stabilita v organických rozpúšťadlách Subchronická toxicita (90 dní)
Disociačná konštanta Prenatálna rozvojová toxicita na jednom druhu
Viskozita Rozšírená jednogeneračná reprodukčná toxicita (ak nastala)
Dlhodobá toxicita pre bezstavovce vo vodnom prostredí Dlhodobá toxicita pre vodné prostredie testovaná na rybách 
Degradácia Bioakumulácia vo vodných druhoch
Požiadavky na informácie: 1 000 alebo viac ton ročne

 

Informácie požadované pre štandardnú registráciu v hmotnostnom pásme 1 000 ton alebo viac ročne (príloha X k nariadeniu REACH)

Poznámka: tieto informácie je nutné poskytnúť spolu s informáciami uvedenými v prílohách VII, VIII a IX.
Sledované parametre pre bezstavovce Sledované parametre pre stavovce
Ďalšie testovanie degradácie Dlhodobá toxicita po opakovanej dávke (≥ 12 mesiacov), ak nastala
Dlhodobá toxicita pre organizmy v sedimentoch Rozvojová toxicita na inom druhu
Rozšírená jednogeneračná reprodukčná toxicita
Karcinogenicita, ak nastala

Správa o chemickej bezpečnosti

Správa o chemickej bezpečnosti (CSR) sa vyžaduje pre všetky látky, ktoré podliehajú registrácii v množstve 10 alebo viac ton ročne na registrujúceho. V rámci CSR sa dokumentuje hodnotenie chemickej bezpečnosti vykonané v rámci registračného postupu podľa nariadenia REACH.  

Výsledkom hodnotenia chemickej bezpečnosti je:

  • posúdenie všetkých nebezpečností,
  • identifikácia podmienok, za ktorých sú kontrolované riziká vyplývajúce z výroby a použití, t. j. expozičné scenáre,
  • dokumentovanie príslušných údajov, odôvodnení a záverov v správe o chemickej bezpečnosti,
  • komunikácia v smere dodávateľského reťazca.

Požiadavky na informácie pre medziprodukty

Požiadavky na informácie pre medziprodukty sú zvyčajne redukované a nie je potrebné vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Na splnenie definície medziproduktu je nevyhnutné, aby sa registrovaná látka premenila na inú látku a vyrábala a používala za prísne kontrolovaných podmienok na miestach výroby chemickej látky. Stav látky ako medziproduktu nie je špecifický pre jej chemickú povahu, ale pre jej použitie po výrobe.

Preto musia byť splnené tieto dve podmienky:

  • použitie látky vyhovuje definícii medziproduktu uvedenej v článku 3 ods. 15 nariadenia REACH a ďalej vysvetlenej v Usmernení k medziproduktom, a
  • látka sa vyrába a/alebo používa za prísne kontrolovaných podmienok.

Ďalšie informácie o medziproduktoch a požiadavkách na informácie pre medziprodukty sa nachádzajú v Praktickej príručke: Ako posúdiť, či je látka použitá ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok a postup oznamovania informácií pri registrácii medziproduktu v aplikácii IUCLID.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)