Oznámenie látok vo výrobkoch

Výrobcovia a dovozcovia musia oznámiť agentúre ECHA, ktoré z látok zo zoznamu kandidátskych látok sa nachádzajú v ich výrobkoch, ak sú splnené tieto dve podmienky:

  • Látka je prítomná v ich príslušných výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného (w/w).
  • Látka je prítomná v týchto príslušných výrobkoch v celkových množstvách väčších ako 1 tona ročne.

Spoločnosti majú povinnosť oznámiť informácie najneskôr do šiestich mesiacov od zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok.

Výnimky

Existujú dva prípady, keď sa oznamovanie nevyžaduje.

  • Výrobca alebo dovozca výrobku môže vylúčiť expozíciu ľudí alebo životného prostredia tejto látke za bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienok použitia výrobku vrátane jeho zneškodnenia. V takýchto prípadoch výrobcovia a dovozcovia poskytnú príjemcovi výrobku vhodné pokyny.
  • Výrobca alebo dovozca už látku na toto použitie v EÚ zaregistroval.

Právny odkaz:

Článok 7 ods. 2 nariadenia REACH

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)