Uverejňovanie informácií z dokumentácií

Agentúra ECHA uverejňuje informácie uvedené v registračných dokumentáciách na svojej webovej stránke. Tieto informácie tak budú voľne dostupné pre všetkých európskych občanov, ktorí môžu byť informovaní o všetkých potenciálnych rizikách spojených s chemickými látkami, ktoré používajú.

Uverejnené informácie zahŕňajú identifikáciu látky, výsledky štúdií o jej vnútorných vlastnostiach a profiloch nebezpečnosti, hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym nepriaznivým účinkom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, jej klasifikáciu a označovanie, ako aj usmernenia o jej bezpečnom používaní.

Ak nejde o dôverné údaje, agentúra ECHA uverejní aj informácie o stupni čistoty látky potrebnom pre klasifikáciu a označovanie, celkové hmotnostné pásmo, (podrobný) súhrn štúdií, informácie o karte bezpečnostných údajov a obchodný názov.

Za určitých okolností možno názov IUPAC považovať za dôverný. V týchto prípadoch musí registrujúci poskytnúť verejný názov, ktorý môže agentúra ECHA používať na distribučné účely.

Pred predložením dokumentácií majú registrujúci možnosť požiadať o zachovanie dúverného charakteru určitých údajov a skontrolovať, ktoré informácie budú verejne dostupné. Žiadosť o zachovanie dôverného charakteru sa uplatňuje len na obmedzený počet údajov, pričom je potrebné priložiť odôvodnenie, ktoré agentúra ECHA posúdi. V prípade, že agentúra ECHA žiadosť (žiadosti) o zachovanie dôverného charakteru zamietne, registrujúci môže v stanovenom období agentúru požiadať, aby preskúmala rozhodnutie o zamietnutí. 

Praktické odporúčania o tom, čo z registračnej dokumentácie môže byť zverejnené na webovom sídle agentúry ECHA, ako označiť určité údaje za dôverné a ako odvodiť verejný názov sa dajú nájsť v príručke Zverejňovanie a dôverný charakter informácií podľa nariadenia REACH. Registrujúci majú pred odovzdaním dokumentácie možnosť prezrieť si náhľad zverejnenia informácií v aplikácii IUCLID, aby videli, ktoré údaje sa zobrazia na webovom sídle agentúry ECHA.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)