Postup obmedzovania

Postup obmedzovania môže iniciovať členský štát alebo ECHA na žiadosť Európskej komisie, ak sa obávajú, že určitá látka predstavuje neprijateľné riziko pre zdravie ľudí alebo životné prostredie. ECHA môže tiež navrhnúť obmedzenie na výrobky, ktoré obsahujú látky, ktoré sú uvedené v  autorizačnom zozname (príloha XIV).

Zámer pripraviť návrh na obmedzenie sa predtým, ako sa vypracuje samotný návrh, uverejní na účely včasného varovania v registri zámerov.

Dokumentácia pre navrhované obmedzenie obsahuje podkladové informácie, ako napr. identita látky a zdôvodnenie navrhovaných obmedzení. Zahŕňa identifikované riziká, akékoľvek informácie o alternatívach pre danú látku a náklady, ako aj prínosy pre životné prostredie a zdravie ľudí vyplývajúce z obmedzenia.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s nariadením REACH (príloha XV) a predložená agentúre v priebehu dvanástich mesiacov nasledujúcich po oznámení zámeru.

Stanoviská výborov

Po doručení dokumentácie výbory agentúry overia, či návrh vyhovuje požiadavkám prílohy XV. Ak tomu tak je, dokumentácia sa uverejní na konzultáciu (okrem častí obsahujúcich dôverné obchodné informácie). Zúčastnené strany môžu potom predložiť svoje pripomienky k obmedzeniu do šiestich mesiacov od jeho uverejnenia na webovom sídle agentúry.

Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) agentúry do deviatich mesiacov od tohto dátumu uverejnenia poskytne stanovisko, či je navrhované obmedzenie primerané na zníženie rizika pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, pričom bude vychádzať z dokumentácie a pripomienok doručených v priebehu verejnej konzultácie.

V rovnakom čase výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) pripraví stanovisko k sociálno-ekonomickým vplyvom navrhovaných obmedzení, pričom zohľadní pripomienky a sociálno-ekonomické analýzy predložené zainteresovanými stranami. Všetky pripomienky k návrhu stanoviska výboru SEAC by mali byť predložené do 60 dní odo dňa jeho uverejnenia. Po zohľadnení pripomienok výbor SEAC prijme svoje konečné stanovisko do dvanástich mesiacov od začiatku prvej verejnej konzultácie o návrhu obmedzenia.

Okrem týchto dvoch uvedených skupín môže výborom poskytovať poradenstvo o možnostiach presadzovania navrhovaného obmedzenia fórum orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov z jednotlivých členských štátov.

Rozhodnutie

Výbory agentúry svojimi dvomi stanoviskami prispejú k rozhodnutiu Európskej komisie, ktorá potom vyvážene zohľadní identifikované riziká a prínosy a náklady navrhovaného obmedzenia.

Do troch mesiacov od doručenia stanovísk oboch výborov Komisia pripraví návrh na zmenu zoznamu obmedzení v prílohe XVII k nariadeniu REACH. Konečné rozhodnutie sa príjme komitologickým postupom s kontrolou za účasti členských štátov a Európskeho parlamentu.

Presadzovanie

Priemysel musí obmedzenie po jeho schválení dodržiavať. To znamená všetci výrobcovia, dovozcovia, distribútori, následní užívatelia a maloobchodní predajcovia.

Za presadzovanie obmedzenia zodpovedajú členské štáty.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)