Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Odporúčanie na zaradenie do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Odporúčanie na zaradenie do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Agentúra ECHA pravidelne posudzuje látky zo zoznamu kandidátskych látok s cieľom určiť, ktoré látky by sa mali zaradiť do autorizačného zoznamu. Prioritizácia je založená na informáciách o vnútorných vlastnostiach, širokom disperznom použití alebo vysokých objemoch, ktoré spadajú do rozsahu požiadavky na autorizáciu. Agentúra ECHA začala v rámci tohto procesu 90-dňovú verejnú konzultáciu.

Návrh odporúčania obsahuje okrem iného tieto informácie:

  • dátum zákazu, od ktorého je zakázané uvádzať látku na trh alebo ju používať, pokiaľ jej nebola udelená autorizácia alebo jej používanie nebolo vyňaté z autorizácie,
  • posledný možný termín podania žiadosti, do ktorého musia byť žiadosti prijaté, ak žiadateľ chce naďalej uvádzať látku na trh alebo ju používať po dátume zákazu,
  • prípadné obdobia na preskúmanie pre určité použitia,
  • prípadné použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu.

Výbor členských štátov pripraví svoje stanovisko k návrhu odporúčania, pričom zohľadní pripomienky doručené počas verejnej konzultácie.

Stanovisko výboru a pripomienky doručené počas verejnej konzultácie pomôžu agentúre ECHA dokončiť jej odporúčanie. Agentúra ECHA predloží svoje záverečné odporúčanie Európskej komisii, ktorá rozhodne o látkach, ktoré sa zaradia do autorizačného zoznamu.

Výnimky

Existuje niekoľko všeobecných výnimiek z požiadavky na autorizáciu. Okrem týchto všeobecných výnimiek môže agentúra ECHA navrhnúť špecifické výnimky týkajúce sa látky a jej použitia, ak už existujú špecifické právne predpisy EÚ, v ktorých sa ustanovujú minimálne požiadavky na riadnu kontrolu rizík a na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia.

Tieto výnimky sú uvedené v odporúčaní, ktoré agentúra ECHA predloží Komisii.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2