Nanomateriály

Nanomateriály sú chemické látky alebo materiály s veľkosťou častíc od 1 do 100 nanometrov (nm) aspoň v jednom rozmere.

Z dôvodu špecifického zväčšenia plochy povrchu k objemu častíc môžu mať iné vlastnosti ako tie isté materiály, ktoré nemajú vlastnosti na nanometrickej úrovni. Fyzikálno-chemické vlastnosti nanomateriálov sa preto môžu odlišovať od vlastností veľkoobjemových látok alebo od častíc väčšej veľkosti.

Nanotechnológia sa rýchlo rozširuje. Na európskom trhu sa už nachádza množstvo výrobkov obsahujúcich nanomateriály (napr. batérie, nátery, antibakteriálne odevy, kozmetika, potravinové výrobky). Nanomateriály prinášajú technické a obchodné príležitosti, môžu však predstavovať environmentálno riziko a vyvolávať obavy v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou ľudí a zvierat.

 

 

Aj keď sa podľa nariadení REACH a CLP nevzťahujú na  nanomateriály žiadne explicitné požiadavky, nanomateriály spĺňajú definíciu látky podľa týchto nariadení, a preto sa uplatňujú aj príslušné ustanovenia. Európska komisia vydala v roku 2011 konkrétne odporúčanie k definícii nanomateriálu. Odporúčanie sa má používať v rôznych európskych nariadeniach vrátane REACH a CLP.

Hoci použitie nanomateriálov má zjavný praktický a komerčný zámer, ich rastúce využívanie vyvoláva otázky v súvislosti s možnými účinkami na zdravie a životné prostredie. Je potrebné primerane posúdiť a riadiť potenciálne riziká týchto nových foriem materiálov. Aj keď výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia musia podľa nariadenia REACH zaistiť bezpečné používanie každej látky (bez ohľadu na jej formu), pre regulačné orgány, ako sú Komisia a ECHA, ako aj pre všetky ďalšie zainteresované strany to prináša nové problémy. 

ECHA úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou, zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami, ako napr. Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Činnosti ECHA v oblasti nanomateriálov podľa nariadení REACH a CLP

Keďže nariadenia REACH a CLP sa vzťahujú aj na nanomateriály, ECHA musí byť schopná plniť svoje úlohy v rámci jednotlivých postupov podľa nariadenia REACH (napr. registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie) a podľa nariadenia CLP (napr. klasifikácia a označovanie) v súvislosti s nanoštruktúrami rovnako, ako pri iných formách látok, a musí mať na tieto účely dostatočnú vedeckú kapacitu a technickú spôsobilosť.

Agentúra ECHA preto od roku 2011 postupne rozširuje svoje činnosti v tejto oblasti, pričom sa zameriava na:

  • interné a externé budovanie kapacít,
  • výmenu skúseností a dosahnutie zhody medzi príslušnými orgánmi členských štátov a členmi výboru členských štátov a výboru pre hodnotenie rizík, pokiaľ ide o informácie o bezpečnosti nanomateriálov v registračných dokumentáciách podľa nariadenia REACH,
  • Poskytovanie spätnej väzby a poradenstva registrujúcim, ktorí chcú zaregistrovať nanomateriály v nasledujúcom termíne registrácie ,
  • účasť na prebiehajúcich medzinárodných regulačných činnostiach (napr. pracovná skupina OECD pre vyrobené nanomateriály) a prispievanie k týmto činnostiam,
  • webové semináre o nanomateriáloch na informovanie a diskusiu o najnovšom vývoji postupov podľa nariadení REACH a CLP, ktoré sa týkajú nanomateriálov, a tiež pomoc registrujúcim pri príprave a predkladaní dokumentácií, ktoré sa týkajú nanomateriálov. Navštívte stránku o webových seminároch, zaregistrujte sa na nadchádzajúce semináre a pozrite si predchádzajúce prezentácie.
  • V októbri 2012 bola zriadená expertná skupina pre nanomateriály (ECHA-NMEG) s podporou príslušných orgánov pre nariadenia REACH a CLP (CARACAL) a pre nariadenie o biocídoch. Táto neformálna poradná skupina podporuje realizáciu pracovného plánu ECHA v oblasti nanomateriálov na roky 2016 – 2018 a poskytuje informácie a poradenstvo o vedeckých a technických otázkach týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov v oblasti nanomateriálov podľa nariadení REACH, CLP a BPR.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)