Čo nasleduje po hodnotení látky?

Ak hodnotiaci členský štát po preskúmaní dostupných a nových údajov usúdi, že používanie látky predstavuje riziko, môže potom pokračovať krokmi nasledujúcimi po hodnotení látky.

Obavy možno riešiť nasledujúcimi možnosťami:

  • Návrh harmonizovanej klasifikácie a označovania v prípade účinkov, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre rozmnožovanie, v prípade respiračných senzibilizátorov a iných účinkov.
  • Návrh na označenie tejto látky ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy (SVHC).
  • Návrh na obmedzenie látky.
  • Opatrenia, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia REACH, ako napríklad návrh na limity expozície pri práci na úrovni celej EÚ, vnútroštátne opatrenia alebo dobrovoľné opatrenia priemyslu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)