Postup obmedzenia

intro

Obmedzenie je nástroj na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré predstavujú chemické látky. Obmedzeniami sa môže zvyčajne obmedziť alebo zakázať výroba, umiestňovanie na trh alebo používanie určitej látky.

V niektorých prípadoch sa v obmedzení môžu uvádzať konkrétne podmienky, ako sú napríklad technické opatrenia alebo požiadavky na označovanie.

Obmedzenie sa môže vzťahovať na akúkoľvek látku ako takú, v zmesi alebo vo výrobku. Látka dokonca môže byť látkou, ktorá nemusí byť registrovaná podľa nariadenia REACH.

Obmedzenia sa nevzťahujú na medziprodukty izolované na mieste, látky používané vo vedeckom výskume a vývoji, ani na látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie ľudí len na základe ich použitia v kozmetike.

Zobraziť diagram

Posunúť nadol

KROKY

Obmedzenie výroby, umiestnenie látky na trh alebo používanie látky zahŕňa tieto kroky: