Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Pokrok v hodnotení

Podľa článku 54 nariadenia REACH sa od agentúry ECHA požaduje, aby každoročne do 28. februára podala správu o dosiahnutom pokroku v hodnotení dokumentácie a látok. Správa obsahuje kvantitatívny opis vygenerovaných výstupov. Opis ich vplyvu a prepojení s integrovanou regulačnou stratégiou agentúry ECHA bude zahrnutý do správy o vykonávaní stratégie, ktorá sa má uverejniť v apríli.

Celkový pokrok za roky 2009 – 2018

Od roku 2009 vydala agentúra ECHA v rámci troch procesov hodnotenia – kontroly súladu, preskúmania návrhov na testovanie a hodnotenia látok – 2 271 rozhodnutí, ktoré zahŕňali 5 669 žiadostí o informácie.

Proces hodnotenia Prijaté rozhodnutia Žiadosti o informácie Žiadosti o informácie podľa oblasti
      Príloha I
(vrátane CSR, RSS, PBT)
Príloha VI 
(vrátane SID, C&L)
Fyzikálno-chemické Životné prostredie Zdravie ľudí
Kontrola súladu 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Preskúmanie návrhov na testovanie 936 1 836 Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 139 564 1 133
Hodnotenie látok* 142 613 254 21 36 106 184
SPOLU 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: správa o chemickej bezpečnosti, RSS: podrobný súhrn štúdie, PBT: perzistentné, bioakumulatívne a toxické, SID: identifikácia látky, C&L: klasifikácia a označovanie * Proces hodnotenia látok sa začal v roku 2012.

Categories Display


Route: .live1