Príprava návrhu na obmedzenie

Na žiadosť Európskej komisie môže členský štát alebo ECHA navrhnúť obmedzenia, ak sa zistí, že riziko z výroby, uvedenia na trh (vrátane dovozu) alebo použitia látky je potrebné riešiť na úrovni celej Únie. ECHA môže tiež navrhnúť obmedzenia na výrobky, ktoré obsahujú látky zaradené do autorizačného zoznamu (príloha XIV).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)