Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παρασκευαστές

Παρασκευαστές

Βάσει του κανονισμού REACH, θεωρείστε παρασκευαστής εάν ως φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία:

  • έχετε την έδρα σας εντός του ΕΟΧ, και
  • παράγετε μια χημική ουσία ή την εκχυλίζετε.

Δεν θεωρείστε παρασκευαστής εάν:

  • αναμειγνύετε απλώς ουσίες σε μείγματα ή χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για την παραγωγή αντικειμένων – σε αυτή την περίπτωση θεωρείστε μεταγενέστερος χρήστης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστήριξη», υποενότητα «Καταχώριση» του δικτυακού μας τόπου και στις σελίδες της ενότητας «REACH 2018».

Η ασφαλής παρασκευή και διαχείριση των χημικών ουσιών απαιτεί πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες, την επικινδυνότητα, τις χρήσεις και τους πιθανούς κινδύνους τους.

Είναι ευθύνη σας να παρέχετε τις πληροφορίες αυτές στις αρχές και να παρέχετε συμβουλές στους πελάτες σας σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών σας. Ο κύριος τρόπος για να το πράξετε αυτό είναι η διαδικασία καταχώρισης (παροχή πληροφοριών στις αρχές), καθώς και η παροχή εκτεταμένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας στους πελάτες σας και η τοποθέτηση κατάλληλων επισημάνσεων κινδύνου στα προϊόντα σας. Επιπλέον, υποχρεούστε να παρέχετε πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες στους υπαλλήλους σας και τους εκπροσώπους τους.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1