Εξαίρεση PPORD

Βάσει του κανονισμού REACH, δεν απαιτείται η καταχώριση ουσιών σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομίας, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (SR&D) σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως εξαιρούνται επίσης από την επιβολή περιορισμού ή αδειοδότησης.

Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διεργασιών (PPORD) μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταχώρισης για περίοδο πέντε ετών. Για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από αυτή την εξαίρεση, πρέπει να υποβάλουν κοινοποίηση PPORD στον ECHA.

Στην κοινοποίηση PPORD, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

  • πληροφορίες για την ταυτότητα της ουσίας,
  • την ταξινόμησή της,
  • πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα PPORD, και
  • την ποσότητα της ουσίας που αναμένεται να παραχθεί ή να εισαχθεί εντός της πενταετούς περιόδου της εξαίρεσης.

Ο ECHA αξιολογεί την κοινοποίηση PPORD και μπορεί να επιβάλει όρους όσον αφορά την εξαίρεση PPORD. Ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας της ουσίας πρέπει να συμμορφωθεί με τους επιβληθέντες όρους και να ενημερώσει τους σχετικούς πελάτες που εμπλέκονται στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD).

Αν μια ουσία χρησιμοποιείται για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής, υπόκειται σε περιορισμό και αδειοδότηση, οι σχετικές αποφάσεις θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην εν λόγω έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής (PPORD). Θα καθορίζουν επίσης τις μέγιστες ποσότητες της ουσίας οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση PPORD.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)