Δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται σε φακέλους

Ο ECHA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο του πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους καταχώρισης. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές καθίστανται δωρεάν διαθέσιμες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για πιθανούς κινδύνους των χημικών που χρησιμοποιούν.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται καλύπτουν την ταυτότητα της ουσίας, τα αποτελέσματα των μελετών για τις εγγενείς ιδιότητές της και τα προφίλ επικινδυνότητας, τα επίπεδα στα οποία δεν αναμένεται να υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, την ταξινόμηση και επισήμανσή της, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφαλή χρήση της.

Αν δεν δηλωθούν εμπιστευτικές, ο ECHA δημοσιεύει επίσης τον βαθμό καθαρότητας της ουσίας που απαιτείται για την ταξινόμηση και επισήμανση, τη συνολική ποσοτική κατηγορία, (ουσιαστικές) περιλήψεις μελετών, πληροφορίες που εμπεριέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας και την εμπορική ονομασία της ουσίας.

Υπό ορισμένες συνθήκες, η ονομασία κατά IUPAC μπορεί να δηλωθεί ως εμπιστευτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καταχωρίζων πρέπει να παράσχει μια κοινή ονομασία την οποία ο ECHA θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για λόγους διάδοσης των πληροφοριών.

Πριν από την υποβολή των φακέλων τους, οι καταχωρίζοντες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ορισμένα δεδομένα να παραμείνουν εμπιστευτικά και να ελέγξουν ποιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Το αίτημα για εμπιστευτικότητα των δεδομένων ισχύει μόνο για μια περιορισμένη δέσμη δεδομένων και απαιτεί αιτιολόγηση, η οποία θα αξιολογηθεί από τον ECHA. Σε περίπτωση που ο ECHA απορρίψει ένα αίτημα εμπιστευτικότητας, ο καταχωρίζων μπορεί, εντός ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, να ζητήσει από τον Οργανισμό να επανεξετάσει την απόφαση απόρριψης. 

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με τις πληροφορίες των φακέλων καταχώρισης που μπορούν να δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του ECHA, τον τρόπο υποβολής αιτήματος σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα ορισμένων δεδομένων και τον τρόπο παραγωγής κοινής ονομασίας παρέχονται στο εγχειρίδιο «Διάδοση και εμπιστευτικότητα στο πλαίσιο του κανονισμού REACH». Προτού υποβάλλουν τον φάκελο, οι καταχωρίζοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο προεπισκόπησης της δημοσιοποίησης του IUCLID, για να δουν ποιες πληροφορίες από τον φάκελό τους είναι δυνατόν να δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)