Κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης

Στο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP) καθορίζονται οι ουσίες που πρέπει να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών. Μετά το πρώτο έτος, το πρόγραμμα επικαιροποιείται ώστε να συμπεριληφθούν ουσίες στο επιπρόσθετο έτος, καθώς και τυχόν επανεξετασθείσες ουσίες που είχαν συμπεριληφθεί κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος του αρχικού προγράμματος.

Οι ουσίες που υποβάλλονται σε άμεση αξιολόγηση εντάσσονται στο πρώτο έτος του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να κοινοποιούν ότι διαθέτουν πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι μια ουσία πρέπει να αξιολογηθεί κατά προτεραιότητα, ακόμη και εάν αυτή δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος δράσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το CoRAP μπορεί να τροποποιείται προκειμένου να συμπεριληφθεί η ουσία πριν από την εκάστοτε ετήσια επικαιροποίηση.

Κριτήρια επιλογής

Ο ECHA και τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια επικινδυνότητας βάσει των οποίων οι ουσίες επιλέγονται προς συμπερίληψη στο CoRAP.

Τα κριτήρια επιλογής καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο και την έκθεση, καθώς και την ποσότητα των ουσιών, περιλαμβανομένης της συνολικής ποσότητας της ίδιας ουσίας από τις καταχωρίσεις που υποβάλλονται από περισσότερους του ενός καταχωρίζοντες. Τα κριτήρια επικινδυνότητας και τα κριτήρια έκθεσης δεν εφαρμόζονται μεμονωμένα, αλλά συνδυαστικά προκειμένου να διαμορφώνεται μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση μιας επικίνδυνης ουσίας η έκθεση στην οποία είναι ελεγχόμενη μπορεί να είναι λιγότερο επείγουσα από την αξιολόγηση μιας λιγότερο επικίνδυνης ουσίας η έκθεση στην οποία είναι μαζική.

Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην κατάρτιση του CoRAP προτείνοντας ουσίες προς συμπερίληψη. Μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια επικινδυνότητας που καθορίστηκαν από κοινού με τον ECHA ή να υποδεικνύουν άλλους λόγους ανησυχίας λόγω επικινδυνότητας, ανάλογα με τις εθνικές προτεραιότητες.

Τα κριτήρια αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει της εμπειρίας που αποκομίζεται και των αλλαγών στις προτεραιότητες.

Στον κατάλογο ουσιών προς αξιολόγηση του CoRAP δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι ουσίες που πληρούν τα κριτήρια. Τα κράτη μέλη και ο ECHA πρέπει να εξετάζουν εάν στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης η απαίτηση για υποβολή περαιτέρω πληροφοριών συμβάλλει στη διευθέτηση της αρχικής ανησυχίας που προκαλεί μια ουσία. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο του CoRAP μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τα συμφέροντα και τις ικανότητες των κρατών μελών.

Κατάρτιση του CoRAP

Μετά τον καθορισμό των κριτηρίων επικινδυνότητας, ο ECHA και τα κράτη μέλη προσδιορίζουν μια σειρά ουσιών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο CoRAP. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την πρόθεσή τους να αξιολογήσουν μια συγκεκριμένη ουσία προκειμένου ο ECHA να καταρτίσει σχέδιο CoRAP με τις ονομασίες των ουσιών και τα ενδεικτικά έτη αξιολόγησης.

Το τελικό CoRAP εγκρίνεται κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και της έκδοσης της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών του ECHA. Από τη στιγμή που δημοσιεύεται το σχέδιο CoRAP, μπορούν να προστίθενται και να διαγράφονται ουσίες πριν από την έγκριση της οριστικής του εκδοχής από τον ECHA. Στο οριστικό CoRAP υποδεικνύονται οι αρχικές ανησυχίες για τις ουσίες και ορίζονται τα κράτη μέλη που θα διενεργήσουν την αξιολόγηση.

 

Ο ECHA ενέκρινε το 2012 το πρώτο κοινοτικό κυλιόμενο πρόγραμμα δράσης (CoRAP) για τα έτη 2012 - 2014.  Ο ECHA θα υποβάλλει στα κράτη μέλη σε ετήσια βάση σχέδιο επικαιροποίησης του CoRAP.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)