Διαδικασία αξιολόγησης

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Στο παρόν γράφημα παρουσιάζεται επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στις ιστοσελίδες «Φορείς» και «Ενέργειες». 

Αναλυτικό γράφημα της διαδικασίας αξιολόγησης

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)