Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύσταση για συμπερίληψη στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών

Σύσταση για συμπερίληψη στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών

Ο ECHA αξιολογεί τακτικά τις ουσίες του καταλόγου υποψήφιων ουσιών προκειμένου να προσδιορίσει τις ουσίες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα στον κατάλογο αδειοδοτήσεων. Αυτή η ιεράρχηση προτεραιοτήτων βασίζεται σε πληροφορίες που αφορούν εγγενείς ιδιότητες, χρήσεις που συνεπάγονται έκθεση του ευρέος κοινού ή μεγάλες ποσότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαίτησης για αδειοδότηση. Ο ECHA ξεκινά δημόσια διαβούλευση διάρκειας 90 ημερών στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Το σχέδιο σύστασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:

  • την ημερομηνία λήξης μετά την παρέλευση της οποίας απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση μιας ουσίας, εκτός εάν χορηγηθεί άδεια ή η χρήση εξαιρεθεί από την απαίτηση αδειοδότησης·
  • την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης έως την οποία πρέπει να παραληφθούν οι αιτήσεις, εάν ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει τη διάθεση της ουσίας στην αφορά ή τη χρήση της μετά την ημερομηνία λήξης·
  • τις περιόδους αναθεώρησης για ορισμένες χρήσεις, εάν υπάρχουν·
  • εξαιρέσεις χρήσεων από την απαίτηση αδειοδότησης, εάν υπάρχουν.

Η επιτροπή των κρατών μελών εκπονεί τη γνώμη της επί του σχεδίου σύστασης, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Η γνώμη της επιτροπής και τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα βοηθήσουν τον ECHA να οριστικοποιήσει τη σύστασή του. Η σύσταση του ECHA υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει ποιες ουσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αδειοδοτήσεων.

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν ορισμένες γενικές εξαιρέσεις από την απαίτηση αδειοδότησης. Πέραν των εν λόγω γενικών εξαιρέσεων, ο ECHA μπορεί να προτείνει και ειδικές εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ουσίες και χρήσεις, όταν υπάρχει ήδη ειδική νομοθεσία της ΕΕ η οποία προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορθό έλεγχο των κινδύνων με σκοπό την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος.

Οι εξαιρέσεις αυτές παρουσιάζονται λεπτομερώς στη σύσταση την οποία υποβάλει ο ECHA στην Επιτροπή.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2