Περίληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμπερίληψη των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών

Η συμπερίληψη ουσιών στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών ενδέχεται να δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω υποχρεώσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της συμπερίληψης, δεν αφορούν μόνο τις συμπεριληφθείσες στον κατάλογο ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα αλλά και όσες περιέχονται σε αντικείμενα.

Ουσίες που περιέχονται σε αντικείμενα

Οι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ προμηθευτές αντικειμένων τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και η συγκέντρωση των οποίων είναι μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του αντικειμένου.

Οι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ ή του ΕΟΧ προμηθευτές αντικειμένων τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών και η συγκέντρωση των οποίων είναι μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) οφείλουν να παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος των καταναλωτών, επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του αντικειμένου. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός 45 ημερών από τη λήψη του αιτήματος.

Οι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ παραγωγοί ή εισαγωγείς αντικειμένων οφείλουν να κοινοποιούν στον ECHA το εάν το αντικείμενό τους περιέχει ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει εφόσον η ουσία περιέχεται στα εν λόγω αντικείμενα σε ποσότητες άνω του ενός τόνου συνολικά ανά παραγωγό ή εισαγωγέα ετησίως και σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος.

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 6 μήνες μετά τη συμπερίληψη της ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Κοινοποίηση δεν απαιτείται όταν:

  • ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας αντικειμένου μπορεί να αποκλείσει την έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος κατά τη χρήση και την απόρριψη του αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας πρέπει να παρέχουν κατάλληλες οδηγίες στον αποδέκτη του αντικειμένου.
  • Η ουσία έχει ήδη καταχωρισθεί για τη συγκεκριμένη χρήση.

Δελτία δεδομένων ασφαλείας για ουσίες υπό καθαρή μορφή και ουσίες σε μείγματα

Οι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ προμηθευτές ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών (οι οποίες παρέχονται είτε υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα) οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Η ενότητα 15 των ήδη υφιστάμενων δελτίων δεδομένων ασφαλείας πρέπει να επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να γίνεται σαφές ότι πρόκειται περί ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία [άρθρο 31 παράγραφος 9 στοιχείο α)].

Οι εγκατεστημένοι εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ προμηθευτές μειγμάτων που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες, εφόσον το ζητήσουν, δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • το μείγμα περιέχει τουλάχιστον μία ουσία η συγκέντρωση της οποίας στο μείγμα είναι ≥ 0,1% κατά βάρος για μη αέρια μείγματα, και
  • η εν λόγω ουσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών βάσει του άρθρου 57 στοιχείο δ) [ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (ΑΒΤ)], στοιχείο ε) [άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ)] ή στοιχείο στ) (ουσία που προκαλεί ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας).

Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει με την επιφύλαξη της γενικής υποχρέωσης όλων των εγκατεστημένων εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ προμηθευτών μειγμάτων -τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008- να παρέχουν στους αποδέκτες, εφόσον το ζητήσουν, δελτίο δεδομένων ασφαλείας όταν το μείγμα περιέχει ουσία η συγκέντρωση της οποία είναι ≥ 1% κατά βάρος για μη αέρια μείγματα και ≥ 0,2% κατ’ όγκο για αέρια μείγματα, σε περίπτωση που η εν λόγω ουσία ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Ελαχιστοποίηση της έκλυσης

Για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ και αΑαΒ, και το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή συμπερίληψής τους ως τέτοιες στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις τους χημικής ασφάλειας (CSR) όταν εφαρμόζουν στις εγκαταστάσεις τους μέτρα διαχείρισης του κινδύνου -και τα συνιστούν στους μεταγενέστερους χρήστες- για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και της έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Με βάση τις εν λόγω συστάσεις, οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να προσδιορίζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τον επαρκή έλεγχο των σχετικών κινδύνων.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)