Φορείς

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

 

Οι κύριοι φορείς της διαδικασίας αξιολόγησης είναι οι εξής:

Image

 

Καταχωρίζοντες

 

Καταχωρίζων μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο και παρασκευάζει ή εισάγει ουσία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως ή το οποίο έχει διοριστεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού REACH.

Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες μιας ουσίας. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ουσία εξαρτώνται από την παρασκευαζόμενη ή εισαγόμενη ποσότητα αυτής, ενώ ο αριθμός των πληροφοριών αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα της εν λόγω ουσίας. Για την υποβολή πληροφοριών απαιτείται η εκπόνηση τεχνικού φακέλου και, όσον αφορά ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων ετησίως, η σύνταξη έκθεσης χημικής ασφάλειας.

 

Image

 

Τρίτα μέρη

 

Τρίτα μέρη είναι πολίτες, οργανισμοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρήσεις ή αρχές που δεν είναι καταχωρίζοντες. Τα τρίτα μέρη μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για προτάσεις δοκιμής που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά ζώα.

 
Image

ECHA

Γραμματεία

Η γραμματεία του ECHA υποστηρίζει τις επιτροπές και το φόρουμ παρέχοντάς τους τις βέλτιστες δυνατές επιστημονικές, τεχνικές και κανονιστικές υπηρεσίες με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.


Επιτροπή των κρατών μελών


Ο ρόλος της επιτροπής των κρατών μελών είναι να επιδιώκει την επίτευξη ομόφωνης συμφωνίας επί των σχεδίων απόφασης του ECHA σχετικά αξιολόγηση για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τροποποιητικές προτάσεις. Τα εν λόγω σχέδια απόφασης αποτελούν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής των κρατών μελών με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας ή, εναλλακτικά, η συμφωνία επ' αυτών μπορεί να επιδιωχθεί μέσω γραπτής διαδικασίας.

 Μετά την επίτευξη συμφωνίας στους κόλπους της επιτροπής των κρατών μελών, ο ECHA οριστικοποιεί την απόφαση και την ανακοινώνει στον καταχωρίζοντα. Εάν δεν επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά.

 

Image

 

Κράτη μέλη

 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις και τροποποιητικές προτάσεις αναφορικά με τα σχέδια απόφασης του ECHA.

Μπορούν επίσης να προτείνουν ουσίες προς αξιολόγηση.
Την αξιολόγηση διενεργούν τα κράτη μέλη με σκοπό να εντοπίσουν τυχόν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον που ενδέχεται να ενέχει η ουσία. Ο
ECHA μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες μέσω σχετικής απόφασης.


Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο τη λήψη μέτρων σχετικά με ουσίες ή καταχωρίζοντες, ή να εγκρίνουν μέτρα διαχείρισης του κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. όρια επαγγελματικής έκθεσης, επιβολή περιορισμού σε επίπεδο ΕΕ, εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σε επίπεδο ΕΕ).

Image

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Όλες οι αποφάσεις περί αξιολόγησης μιας ουσίας που λαμβάνει ο ECHA πρέπει να υποστηρίζονται ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Εάν δεν επιτευχθεί ομόφωνη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο της απόφασης που πρέπει να ληφθεί βάσει της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)