Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόοδος στην αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού REACH, ο ECHA υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αξιολόγηση των φακέλων και των ουσιών έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει ποσοτική περιγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Περιγραφή των επιπτώσεών τους και σύνδεσμοι προς την ολοκληρωμένη κανονιστική στρατηγική του ECHA θα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί τον Απρίλιο.

Συνολική πρόοδος κατά την περίοδο 2009-2018

Από το 2009, στο πλαίσιο των τριών διαδικασιών αξιολόγησης –έλεγχος συμμόρφωσης, εξέταση προτάσεων δοκιμής και αξιολόγηση ουσιών– ο ECHA έχει εκδώσει 2 271 αποφάσεις, οι οποίες καλύπτουν 5 669 αιτήματα πληροφοριών.

Διαδικασία αξιολόγησης Εκδοθείσες αποφάσεις Αιτήματα πληροφοριών Αιτήματα πληροφοριών ανά τομέα
      Παράρτημα I
(συμπ. CSR, RSS, ΑΒΤ)
Παράρτημα VI 
(συμπ. SID, C&L)
Φυσικοχημικές ιδιότητες Περιβάλλον Ανθρώπινη υγεία
Έλεγχος συμμόρφωσης 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Εξέταση προτάσεων δοκιμής 936 1 836 Α/Α Α/Α 139 564 1 133
Αξιολόγηση ουσιών* 142 613 254 21 36 106 184
ΣΥΝΟΛΟ 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: έκθεση χημικής ασφάλειας (chemical safety report)· RSS: ουσιαστική περίληψη μελέτης (robust study summary)· ΑΒΤ: ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές· SID: προσδιορισμός ουσίας (substance identification)· C&L: ταξινόμηση και επισήμανση (classification and labelling). * Η διαδικασία αξιολόγησης ουσιών ξεκίνησε το 2012.

Categories Display


Route: .live2