Επικοινωνία στην αλυσίδα εφοδιασμο

Οι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να διαδραματίζουν διάφορους ρόλους, ακόμη και πολλαπλούς ρόλους. Ανάλογα με τον ρόλο σας, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις και ενδέχεται να υπάρχουν διάφορα εργαλεία και πληροφορίες που μπορούν να σας συνδράμουν. Τα εργαλεία και οι πληροφορίες αυτές περιγράφονται στις σελίδες που αφορούν τον εκάστοτε ρόλο.

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ μεταγενέστερων χρηστών και προμηθευτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας βάσει του κανονισμού REACH διασφαλίζει τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι πληροφορίες που παρέχουν στους προμηθευτές τους οι μεταγενέστεροι χρήστες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης της ουσίας τους μπορούν να χρησιμεύσουν στους καταχωρίζοντες ως βάση για τα σενάρια έκθεσης που εκπονούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Κατά συνέπεια, οι πιθανότητες να παρέχουν οι καταχωρίζοντες συναφείς και ρεαλιστικές συμβουλές στους μεταγενέστερους χρήστες σχετικά με την ασφαλή χρήση αυξάνονται.

Εργαλεία επικοινωνίας

Οι οργανώσεις του κλάδου, τα κράτη μέλη και ο ECHA έχουν συνεργαστεί για τη βελτίωση και την εναρμόνιση της επικοινωνίας στην αλυσίδα εφοδιασμού, στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για τις εκθέσεις χημικής ασφάλειας/τα σενάρια έκθεσης (CSR/ES) και στους κόλπους του δικτύου ανταλλαγών σχετικά με τα σενάρια έκθεσης (ENES). Για την επικοινωνία με προγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν αναπτυχθεί «χάρτες χρήσης» που παρέχουν πληροφορίες στους καταχωρίζοντες, συχνά μέσω οργανώσεων του κλάδου.

Για την επικοινωνία με μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία: υποδείγματα σεναρίου έκθεσης για ουσίες και υποδείγματα πληροφοριών για την ασφαλή χρήση μειγμάτων (SUMI), εναρμονισμένες φράσεις και εναρμονισμένη κοινοποίηση σεναρίων έκθεσης μέσω εργαλείων ΤΠ, καθώς και μέθοδος για τον προσδιορισμό του κύριου συστατικού σε μείγματα.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)