Αξιολόγηση

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού REACH, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους ο ECHA πρέπει να δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την αξιολόγηση. Ειδικότερα, απαιτείται από τον ECHA να συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω εκθέσεις συστάσεις προς τους δυνητικούς καταχωρίζοντες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών καταχωρίσεων.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)