Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις μεταγενέστερες χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια

Οι αιτήσεις αδειοδότησης μπορούν να καλύπτουν τις χρήσεις συγκεκριμένης ουσίας από τον αιτούντα, τις χρήσεις από χρήστες σε μεταγενέστερα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ή τις χρήσεις από αμφότερους.

Οι μεταγενέστεροι χρήστες που καλύπτονται από άδεια που έχει χορηγηθεί σε φορέα σε προγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τους πρέπει να ενημερώνουν τον ECHA σχετικά με τη χρήση τους. Η εν λόγω απαίτηση βασίζεται στο άρθρο 66 του κανονισμού REACH.

Ο ECHA τηρεί μητρώο κοινοποιήσεων μεταγενέστερων χρηστών και διαβιβάζει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρέχεται επισκόπηση του συνόλου των κοινοποιήσεων μεταγενέστερων χρηστών που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Για λόγους πληρότητας, παρέχονται και οι χορηγηθείσες άδειες των αντίστοιχων ουσιών. Ο ECHA θα επικαιροποιεί τα στοιχεία ανά τρίμηνο.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των χρήσεων διατίθενται στην ενότητα «Χάρτες και διαγράμματα».

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από μεμονωμένες κοινοποιήσεις παρουσιάζονται στην ενότητα «Μητρώο κοινοποιήσεων».

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στις κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν ανακρίβειες. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ECHA.

Γενικό πλαίσιο:

Οι άδειες χρήσης των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) μπορούν να χορηγούνται εφόσον ο αιτών είναι σε θέση να καταδείξει ότι ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της ουσίας ελέγχεται επαρκώς, ή ότι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων και ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Όλες οι άδειες ισχύουν για περιορισμένη χρονική περίοδο και υπόκεινται σε αναθεώρηση. Στόχος της διαδικασίας αδειοδότησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) αντικαθίστανται προοδευτικά με λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή τεχνολογίες, όταν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικώς και τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης, ακολουθήστε τους συνδέσμους που διατίθενται στην παρούσα σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια έκδοση του μητρώου κοινοποιήσεων και τους στόχους του, ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες από κοινοποιήσεις μεταγενέστερων χρηστών που δημοσιεύονται από τον ECHA».

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων μεταγενέστερων χρηστών υπολογίζεται ως εξής:

  • Κάθε χρήση ανά εγκατάσταση προσμετράται ως χωριστή κοινοποίηση και αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των ενεργών κοινοποιήσεων (χρήσεων). Συνεπώς, εάν υπάρχουν τέσσερις χρήσεις μιας ουσίας σε μια εγκατάσταση και τρεις (ίδιες ή διαφορετικές) χρήσεις σε άλλη εγκατάσταση μετρούνται ως επτά κοινοποιήσεις.
  • Εάν, επακολούθως, ο ECHA λάβει κοινοποίηση σχετικά με τη διακοπή χρήσης της ουσίας σε μια εγκατάσταση (παύση της χρήσης ή υποκατάσταση με χρήση άλλης ουσίας), ο αριθμός των χρήσεων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση αφαιρείται από τον τρέχοντα συνολικό αριθμό κοινοποιήσεων.
  • Οι χρήσεις των οποίων η περίοδος αναθεώρησης έχει παρέλθει χωρίς να έχει υποβληθεί έκθεση αναθεώρησης αφαιρούνται από τους μετρούμενους αριθμούς (αυτό ισχύει και για τις χρήσεις των κατόχων αδειών).

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πριν από τον Ιούνιο του 2018 περιείχαν ορισμένες ανακρίβειες λόγω σφάλματος στον αλγόριθμο μέτρησης. Από τον Ιούνιο του 2018 και μετά, όλα τα σφάλματα προηγούμενων περιόδων διορθώθηκαν. Η διόρθωση αφορούσε κυρίως τον αριθμό των χρήσεων της ουσίας HBCDD και, σε μικρότερο βαθμό, τις χρήσεις άλλων ουσιών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)