Διενέξεις σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Οι συν-καταχωρίζοντες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι το κόστος της κοινοχρησίας των πληροφοριών καθορίζεται κατά δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.

Ως έσχατη λύση, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο δυνητικός καταχωρίζων μπορεί να προσφύγει στον ECHA για την επίλυση της διαφοράς σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων. Η διαδικασία εξέτασης των διαφορών κοινοχρησίας δεδομένων είναι δωρεάν και δεν απαιτείται νομική συνδρομή.

Όταν οι δυνητικοί καταχωρίζοντες υποβάλλουν τη διαφορά σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων, πρέπει να παρουσιάζουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα διαπραγματευόμενα μέρη για την επίτευξη συμφωνίας.

Για να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση και το δικαίωμα ακρόασης, ο ECHA ζητάει επίσης από το έτερο μέρος να παράσχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ECHA θα αξιολογεί τις προσπάθειες των μερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων και το συνεπαγόμενο κόστος. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή σε όλα τα τεκμήρια επικοινωνίας μεταξύ των μερών.

Μετά την αξιολόγηση, ο ECHA εκδίδει απόφαση με την οποία χορηγεί στον δυνητικό καταχωρίζοντα άδεια παραπομπής στα αιτούμενα δεδομένα ή ζητάει και από τα δύο μέρη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους. Τα μη απόρρητα κείμενα των αποφάσεων του ECHA για τις διαφορές δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Είναι δυνατό να ασκηθεί προσφυγή κατά των αποφάσεων για διαφορές κοινοχρησίας δεδομένων στο Συμβούλιο Προσφυγών εντός τριών μηνών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)