Κατάρτιση πρότασης επιβολής περιορισμού

Ένα κράτος μέλος ή ο ECHA, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να προτείνει την επιβολή περιορισμών, εφόσον θεωρήσει ότι ο κίνδυνος που προκύπτει από την παρασκευή, την κυκλοφορία στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) ή τη χρήση μιας ουσίας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Ο ECHA μπορεί επίσης να προτείνει έναν περιορισμό για αντικείμενα που περιέχουν ουσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)