Διαδικασία επιβολής περιορισμού

intro

Ο περιορισμός είναι ένα εργαλείο για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που ενέχουν οι χημικές ουσίες. Οι περιορισμοί συνήθως θέτουν όρια ή απαγορεύουν την παρασκευή, την κυκλοφορία στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο περιορισμός μπορεί να θέτει ειδικές προϋποθέσεις, όπως τεχνικά μέτρα ή απαιτήσεις επισήμανσης.

Ο περιορισμός μπορεί να ισχύει για κάθε ουσία υπό καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο. Η ουσία μπορεί επίσης να πρέπει να καταχωριστεί βάσει του κανονισμού REACH.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, για ουσίες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για ουσίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου μόνο όταν χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά.

Προβολή διαγράμματος ροής

Κυλήστε τη σελίδα προς τα κάτω

ΣΤΆΔΙΑ

Η διαδικασία για την επιβολή περιορισμού της παρασκευής, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης μιας ουσίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: