Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τυποποιητές

Οι τυποποιητές είναι μεταγενέστεροι χρήστες οι οποίοι παράγουν μείγματα και συνήθως τα διοχετεύουν σε μεταγενέστερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού ή απευθείας στους καταναλωτές. Αναμιγνύουν ουσίες ή/και μείγματα, δίχως να προκύπτει χημική αντίδραση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Παραδείγματα τέτοιων μειγμάτων αποτελούν οι βαφές, τα συγκολλητικά μέσα, τα καλλυντικά, τα λιπαντικά, τα απορρυπαντικά και τα διαγνωστικά κιτ.

Μέσα από τις σελίδες αυτές σκοπός είναι να παρασχεθούν συναφείς και χρήσιμες συμβουλές που θα βοηθήσουν τους τυποποιητές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH και CLP. Οι κυριότερες νομικές υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών περιγράφονται στη σελίδα "Ρόλοι και υποχρεώσεις μεταγενέστερων χρηστών". Οι υποχρεώσεις που αφορούν την παροχή πληροφοριών σχετικά με χημικά προϊόντα ισχύουν επίσης και για τους διανομείς.

Τυποποιητές

 

Ως τυποποιητής διαδραματίζετε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων μέσω της κοινοποίησης συναφών πληροφοριών τόσο στους προμηθευτές όσο και στους πελάτες σας.

Όταν παρέχετε πληροφορίες στους προμηθευτές σας σχετικά με τη χρήση των μειγμάτων σας στην πράξη, βοηθάτε τους καταχωρίζοντες των ουσιών να συμπεριλάβουν τις πραγματικές συνθήκες χρήσης στις αξιολογήσεις χημικής ασφάλειάς τους. Οι καταχωρίζοντες, με τη σειρά τους, μπορούν στη συνέχεια να σας παράσχουν σενάρια έκθεσης τα οποία είναι συναφή και ρεαλιστικά.

Συγχρόνως με τις οργανώσεις ενδιαφερόμενων παραγόντων μας, εργαζόμαστε για τη βελτίωση και την τυποποίηση της επικοινωνίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού στο πλαίσιο του χάρτη πορείας για την έκθεση χημικής ασφάλειας και τα σενάρια έκθεσης (CSR/ES), βλ. τομείς δράσης 2 και 4.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2