Διαδικασία επιβολής περιορισμών

Ένα κράτος μέλος ή ο ECHA, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής περιορισμών εφόσον υπάρχουν ανησυχίες ότι μια συγκεκριμένη ουσία ενέχει απαράδεκτο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Ο ECHA μπορεί επίσης να προτείνει έναν περιορισμό για αντικείμενα που περιέχουν ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV).

Προκειμένου να παρέχεται εγκαίρως σχετική προειδοποίηση, η πρόθεση για την κατάρτιση πρότασης επιβολής περιορισμών δημοσιοποιείται στο μητρώο προθέσεων, πριν από την κατάρτιση του ίδιου του φακέλου υποβολής της πρότασης.

Ο φάκελος που προτείνει τον περιορισμό περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως την ταυτότητα της ουσίας, καθώς και σχετική αιτιολόγηση για την επιβολή των προτεινόμενων περιορισμών. Περιλαμβάνει επίσης τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, κάθε πληροφορία για άλλες εναλλακτικές ουσίες και το κόστος τους, καθώς και τα οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, τα οποία θα προκύψουν από την επιβολή του περιορισμού.

Ο φάκελος πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (παράρτημα XV) και πρέπει να υποβάλλεται στον ECHA εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της πρόθεσης για κατάρτιση πρότασης.

Γνωμοδοτήσεις των επιτροπών

Όταν οι επιτροπές του ECHA λάβουν τον φάκελο, ελέγχουν εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XV. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φάκελος τίθεται στη διάθεση του κοινού για διαβούλευση (εξαιρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εμπορικά συμφέροντα). Στη συνέχεια, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό, εντός έξι μηνών από τη δημοσίευσή του στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Εντός εννέα μηνών από την εν λόγω ημερομηνία δημοσίευσης, η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του ECHA διατυπώνει γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα του προτεινόμενου περιορισμού όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, με βάση τον φάκελο και τις παρατηρήσεις που λαμβάνονται κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) προετοιμάζει γνωμοδότηση για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των προτεινόμενων περιορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλες οι παρατηρήσεις για το σχέδιο γνωμοδότησης της SEAC θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 60 ημερών από τη δημοσίευσή του. Στη συνέχεια, η SEAC εκδίδει την τελική της γνωμοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις, εντός 12 μηνών από την έναρξη της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης για την πρόταση περιορισμού.

Πέραν των δύο ανωτέρω επιτροπών, το φόρουμ των εκτελεστικών αρχών των κρατών μελών μπορεί να παρέχει συμβουλές στις επιτροπές σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του προτεινόμενου περιορισμού.

Απόφαση

Οι δύο γνωμοδοτήσεις των επιτροπών του ECHA συμβάλλουν στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια θα εξετάσει αντικειμενικά τους εντοπιζόμενους κινδύνους, τα οφέλη και το κόστος του προτεινόμενου περιορισμού.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων των δύο επιτροπών, η Επιτροπή θα παράσχει σχέδιο τροποποίησης του καταλόγου περιορισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH. Η τελική απόφαση λαμβάνεται μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας με έλεγχο, στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιβολή περιορισμού

Μετά την έγκριση του περιορισμού, ο σχετικός κλάδος βιομηχανίας οφείλει να συμμορφωθεί. Στον εν λόγω κλάδο περιλαμβάνονται παρασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, μεταγενέστεροι χρήστες και έμποροι λιανικής πώλησης.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή του περιορισμού.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)