Νανοϋλικά

Τα νανοϋλικά είναι χημικές ουσίες ή υλικά με μέγεθος σωματιδίων που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων (nm) κατά τη μία τουλάχιστον διάσταση.

Λόγω του αυξημένου ειδικού εμβαδού κατ' όγκο, τα χαρακτηριστικά των νανοϋλικών ενδέχεται να είναι διαφορετικά συγκριτικά με το ίδιο υλικό χωρίς χαρακτηριστικά νανοκλίμακας. Ως εκ τούτου, οι φυσικοχημικές ιδιότητες των νανοϋλικών ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές των χύδην ουσιών ή των σωματιδίων μεγαλύτερου μεγέθους.

Η νανοτεχνολογία αναπτύσσεται ταχέως. Ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά κυκλοφορούν ήδη στην ευρωπαϊκή αγορά (π.χ. μπαταρίες, επιχρίσματα, αντιβακτηριδιακά ενδύματα, καλλυντικά, τρόφιμα). Τα νανοϋλικά προσφέρουν τεχνικές και εμπορικές ευκαιρίες, αλλά ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και να προκαλούν ανησυχία όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων.

 

 

Μολονότι δεν υπάρχουν ρητές απαιτήσεις για τα νανοϋλικά δυνάμει των κανονισμών REACH ή CLP, αυτά πληρούν τον ορισμό της ουσίας που αναφέρεται στους εν λόγω κανονισμούς και κατά συνέπεια ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ειδική σύσταση σχετικά με τον ορισμό του νανοϋλικού. Η σύσταση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε διάφορους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών REACH και CLP.

Αν και υπάρχουν σαφείς πρακτικές και εμπορικές προοπτικές κατά τη χρήση των νανοϋλικών, η ταχεία αύξηση της χρήσης τους εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον. Υπάρχει ανάγκη επαρκούς αξιολόγησης και διαχείρισης των πιθανών κινδύνων από αυτές τις νέες μορφές υλικών. Παρόλο που οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή χρήση κάθε ουσίας (ανεξάρτητα από τη μορφή της) δυνάμει του κανονισμού REACH, εισάγονται νέες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές, όπως η Επιτροπή και ο ECHA, καθώς και για όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες. 

Ο ECHA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Δραστηριότητες του ECHA σε σχέση με τα νανοϋλικά δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP

Δεδομένου ότι οι κανονισμοί REACH και CLP καλύπτουν τα νανοϋλικά, ο ECHA πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τις εργασίες του στο πλαίσιο των διαφόρων διεργασιών του κανονισμού REACH (π.χ. καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί) και των διεργασιών του κανονισμού CLP (π.χ. ταξινόμηση και επισήμανση) για τις νανομορφές όπως και με κάθε άλλη μορφή ουσίας, πρέπει δε να διαθέτει επαρκή επιστημονική και τεχνική ικανότητα προς τον σκοπό αυτό.

Με την επιδίωξη αυτή, ο ECHA έχει αυξήσει σταδιακά τις δραστηριότητές του στον συγκεκριμένο τομέα από το 2011 με έμφαση:

  • Στην εσωτερική και εξωτερική απόκτηση ικανοτήτων
  • Στην ανταλλαγή εμπειρίας και στη δημιουργία συναίνεσης μεταξύ του Οργανισμού και των μελών των MSCA, MSC και RAC όσον αφορά τις πληροφορίες ασφάλειας για τα νανοϋλικά στους φακέλους καταχώρισης που προβλέπει ο κανονισμός REACH
  • Στην παροχή παρατηρήσεων και συμβουλών στους καταχωρίζοντες οι οποίοι επιθυμούν να καταχωρίσουν νανοϋλικά για την επόμενη προθεσμία καταχώρισης 
  • Στη συμμετοχή και στη συνεισφορά σε τρέχουσες διεθνείς ρυθμιστικές δραστηριότητες (όπως η ομάδα εργασίας για τα κατασκευαζόμενα νανοϋλικά του ΟΟΣΑ)
  • Σε διαδικτυακά σεμινάρια για τα νανοϋλικά με σκοπό την πληροφόρηση και τη συζήτηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις διεργασίες των κανονισμών REACH και CLP, οι οποίες σχετίζονται με τα νανοϋλικά, καθώς και την παροχή βοήθειας στους καταχωρίζοντες προκειμένου να εκπονήσουν και να υποβάλουν φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν νανοϋλικά. Επισκεφθείτε τη σελίδα διαδικτυακών σεμιναρίων για να εγγραφείτε στα προσεχή διαδικτυακά σεμινάρια και για να συμβουλευτείτε τις προηγούμενες παρουσιάσεις.
  • Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα νανοϋλικών (ECHA-NMEG), η οποία συστήθηκε τον Οκτώβριο 2012 με την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών για τους κανονισμούς REACH και CLP (CARACAL) και για τα βιοκτόνα. Αυτή η ανεπίσημη συμβουλευτική ομάδα υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για τα νανοϋλικά 2016-2018 του ECHA και παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των κανονισμών REACH, CLP και BPR σε σχέση με τα νανοϋλικά.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)