Πληροφορίες για τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι περιορισμοί για ουσίες, μείγματα ή/και αντικείμενα παρατίθενται στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH. Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης παρέχουν επιστημονικές αιτιολογήσεις για τις προτάσεις επιβολής περιορισμών. Περαιτέρω διευκρινίσεις για τους περιορισμούς μπορούν να παρέχονται με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και σε κατευθυντήριες γραμμές.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)