Κοινοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού

Αμέσως μετά τη συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών, οι προμηθευτές αντικειμένων τα οποία περιέχουν μια τέτοια ουσία σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρους (β/β) οφείλουν να παράσχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να είναι δυνατή η ασφαλής χρήση του αντικειμένου από τους αποδέκτες του. Σε αυτή την περίπτωση, ως αποδέκτες νοούνται οι βιομηχανικοί ή επαγγελματίες χρήστες, αλλά όχι οι καταναλωτές. Τουλάχιστον η ονομασία της σχετικής ουσίας πρέπει να κοινοποιείται.

Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν παρόμοιες πληροφορίες. Ο προμηθευτής του αντικειμένου οφείλει να διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες εντός 45 ημερών δωρεάν.

 

Νομική αναφορά

Άρθρο 33 (κανονισμός REACH)

Κατάλογος υποψήφιων ουσιών

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)