Τι συμβαίνει μετά την αξιολόγηση ουσιών;

Εάν μετά την εξέταση των διαθέσιμων και των νέων δεδομένων το κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση κρίνει ότι η χρήση της ουσίας συνιστά κίνδυνο, μπορεί να προβεί σε ενέργειες παρακολούθησης της αξιολόγησης της ουσίας.

Για τη διευθέτηση της ανησυχίας υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

  • πρόταση για εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών, ουσιών ευαισθητοποιητικών του αναπνευστικού συστήματος ή άλλων επιδράσεων
  • πρόταση για χαρακτηρισμό της ουσίας ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC)
  • πρόταση για την επιβολή περιορισμού στην ουσία
  • ενέργειες πέραν του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού REACH, όπως πρόταση για τον καθορισμό οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης σε ολόκληρη την ΕΕ, λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή προαιρετικές ενέργειες του κλάδου.

See also (Βλ. επίσης):

Links (Σύνδεσμοι):

Workshop on Substance Evaluation (May 2011): Proceedings(Εργαστήριο για την αξιολόγηση ουσιών (Μάιος 2011): Διαδικασίες)

Selection criteria to prioritise substances for Substance Evaluation  (Κριτήρια επιλογής  για την ιεράρχηση ουσιών προς αξιολόγηση )

Member State Committee(Επιτροπή των κρατών μελών)

Corap(Corap)

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)