How to make changes to joint submissions

Po vytvorení spoločného predkladania v systéme REACH-IT je niekedy potrebné vykonať zmeny, opraviť chyby alebo prispôsobiť ho novej situácii.

Hlavný registrujúci spoločného predkladania môže vykonať niektoré zmeny v spoločnom predkladaní, zmeny nasledovných informácií musí však urobiť agentúra ECHA. Ak chcete požiadať o zmenu, musíte kontaktovať agentúru ECHA prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Zmena hlavného registrujúceho

Spoluregistrujúci môžu previesť úlohu hlavného registrujúceho v systéme REACH-IT, ak predchádzajúci hlavný registrujúci a nový hlavný registrujúci s tým súhlasia. Nový hlavný registrujúci bude musieť znovu predložiť hlavnú registračnú dokumentáciu s cieľom dokončiť prevod úlohy hlavného registrujúceho.

Ak hlavný registrujúci neodpovedá viac na vašu komunikáciu, napríklad v dôsledku konkurzu, úmrtia alebo z nejakého iného dôvodu, spoluregistrujúci môžu nominovať nového hlavného registrujúceho. Môžete požiadať agentúru ECHA, aby v systéme REACH-IT pridelila úlohu hlavného registrujúceho nominovanému subjektu. Budete musieť predložiť dôkazy o nominovaní nového hlavného registrujúceho. Pred pridelením úlohy hlavného registrujúceho nominovanému subjektu agentúra ECHA kontaktuje nereagujúceho hlavného registrujúceho.

 

Spoločne predkladané dokumenty

Usmernenie o bezpečnom používaní a správu o chemickej bezpečnosti môže v mene všetkých členov predložiť hlavný registrujúci, alebo tieto dokumenty môže predložiť každý registrujúci samostatne.

Ak ste ako hlavný registrujúci uviedli, že tieto dokumenty sa predkladajú spoločne v dokumentácii hlavného registrujúceho, nemôžete to neskôr zmeniť. Ak však všetci členovia spoločného predkladania uviedli vo svojich dokumentáciách, že poskytnú tieto dokumenty samostatne, môžete požiadať agentúru ECHA, aby zmenila stav v prípade týchto dokumentov. Predtým, ako budete môcť požiadať o zmenu, na zabezpečenie konzistentnosti môže byť potrebné, aby členovia aktualizovali svoje dokumentácie.

 

Typ spoločného predkladania

Od leta 2016 existujú dva typy spoločného predkladania – „úplné“ a „pre medziprodukt“. „Úplné“ spoločné predkladanie môže obsahovať akúkoľvek kombináciu úplných (štandardných) registrácií a registrácií pre medziprodukt. Spoločné predkladanie pre medziprodukt musí obsahovať len registrácie pre látku používanú ako medziprodukt, ktorá sa (vyrába alebo) používa za prísne kontrolovaných podmienok. Ak existuje jedno „úplné“ spoločné predkladanie a jedno spoločné predkladanie „pre medziprodukt“ pre tú istú látku, povinnosť spoločného predkladania sa tým neporušuje.

Ako hlavný registrujúci uvediete v systéme REACH-IT typ spoločného predkladania pri jeho vytváraní a potom ho už nemôžete zmeniť. Môžete však požiadať agentúru ECHA, aby zmenila typ spoločného predkladania, ak všetky registrácie zodpovedajú novému typu a ešte neexistuje spoločné predkladanie takéhoto typu.

 

Hmotnostné pásmo spoločného predkladania

Hlavný registrujúci uvedie hmotnostné pásmo spoločného predkladania vo svojej dokumentácii hlavného registrujúceho. Týmto sú určené požiadavky na informácie, ktoré je potrebné splniť prostredníctvom informácií spoločne predkladaných v dokumentácii hlavného registrujúceho. Členovia spoločného predkladania nemôžu registrovať vyššie hmotnostné pásmo, pokiaľ nepredložia požadované dodatočné informácie na odstúpenie.

Ako hlavný registrujúci môžete zvýšiť hmotnostné pásmo spoločného predkladania po aktualizovaní hlavnej registračnej dokumentácie, nemôžete ho však znížiť. Ak však všetci členovia spoločného predkladania (okrem hlavného registrujúceho) majú registrácie v nižšom hmotnostnom pásme, môžete požiadať agentúru ECHA o zníženie hmotnostného pásma spoločného predkladania. Predtým, ako budete môcť podať žiadosť o zmenu, môže byť potrebné, aby si členovia aktualizovali svoju dokumentáciu.

Potom, ako agentúra ECHA zníži hmotnostné pásmo, budete musieť aktualizovať dokumentáciu hlavného registrujúceho uvedením nového hmotnostného pásma na účely spoločného predkladania. Nesmiete odstrániť žiadne údaje spĺňajúce požiadavky na informácie pre vyššie hmotnostné pásmo, pretože ste povinný poskytnúť všetky údaje, ktoré máte o látke a tieto údaje už boli k dispozícii.

 

 

Názov spoločného predkladania

Ako hlavný registrujúci zvolíte názov spoločného predkladania pri jeho vytváraní v systéme REACH-IT a potom ho už nemôžete zmeniť. V odôvodnených prípadoch môžete požiadať agentúru ECHA, aby zmenila názov.

 

Vymazanie prázdneho spoločného predkladania

Hlavný registrujúci môže vymazať spoločné predkladanie, ktoré (omylom) vytvoril v systéme REACH-IT, pokiaľ žiadny zo spoluregistrujúcich (úspešne alebo neúspešne) nepredložil dokumentáciu. Ak hlavný registrujúci nevymaže prázdne spoločné predkladanie, ktoré omylom vytvoril, aktuálni registrujúci tejto látky nebudú môcť následne vytvoriť spoločné predkladanie a registrovať. Ak by sa tak stalo, môžete požiadať agentúru ECHA o vymazanie nepoužitého spoločného predkladania.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)