How to update your previously notified substance (NONS)

Aiemmin ilmoitettujen aineiden (NONS) päivittäminen

Ennen REACH-asetusta voimassa olleen direktiivin 67/548/ETY mukaisen uusien aineiden ilmoitusjärjestelmän (NONS) mukaisesti ilmoitetut aineet katsotaan rekisteröidyiksi.

Jokaiselle direktiivin 67/548/ETY mukaiselle ilmoitukselle annettiin vuonna 2008 rekisteröintinumero. NONS-ilmoitukselle annettua rekisteröintinumeroa voi hakea heinäkuuhun 2022 asti.

Jos et ole hakenut rekisteröintinumeroa ja haluat aloittaa uudelleen valmistuksen tai maahantuonnin, sinun on rekisteröitävä aineesi REACH-asetuksen mukaisesti uutena rekisteröijänä.

Myös NONS-ilmoituksen tehneiden rekisteröijien on saatettava rekisteröintinsä ajan tasalle, ja REACH-asetuksen tietovaatimukset poikkeavat direktiivin 67/548/ETY mukaisista vaatimuksista. Päivittäminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kaikki REACH-asetuksessa edellytetyt tiedot on toimitettava. Tällaisten rekisteröintien päivittämiseen tarvittavat tiedot ovat rekisteröinti- ja PPORD-asiakirjojen laatimista koskevan kemikaaliviraston käsikirjan ”How to prepare registration and PPORD dossiers” liitteessä 4. Tämä riippuu rekisteröijän tilanteesta.

Rekisteröintipäivityksen on joka tapauksessa sisällettävä CLP-asetuksen mukainen luokitus ja merkinnät, ja sen täydellisyys tarkistetaan tilanteen mukaisesti, kuten jäljempänä olevissa kohdissa on kuvattu.

Jos päivitys johtuu tonnimäärän kasvusta tai yhteistoimituksen päärekisteröijäksi ryhtymisestä, aineiston on täytettävä kaikki REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset.

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten aiemmin ilmoitetun aineen rekisteröinnin voi päivittää.

 

1. Yhteistoimitukseen liittyminen tai sen luominen

Direktiivin 67/548/ETY mukainen ilmoitus on sisällytetty kemikaaliviraston tietokantaan niin sanottuna yksittäisenä rekisteröintinä. Tiedot on kuitenkin toimitettava yhteisesti, kuten kaikkien rekisteröijien.

Sen vuoksi ennen päivittämistä on tarkistettava, onko aineesta toimitettu tietoja yhteisesti. Jos yhteistoimitus on olemassa, siihen on liityttävä.

Jos aineesta ei ole yhteistoimitusta, muiden yksittäisten rekisteröijien ja mahdollisten rekisteröijien kanssa on keskusteltava yhteistoimituksen luomisesta ja päärekisteröijän nimeämisestä. Jos muita (mahdollisia) rekisteröijiä ei ole, voit joko

  • luoda itse yhteistoimituksen ja ryhtyä päärekisteröijäksi rekisteröintipäivityksen yhteydessä, tai
  • päivittää yksittäisen rekisteröintisi. Jos tässä tapauksessa toinen rekisteröijä luo myöhemmin yhteistoimituksen aineestasi, sinun on liityttävä yhteistoimitukseen ennen rekisteröintisi seuraavaa päivitystä.

Lisätietoja vaiheista, jotka on toteutettava yhteistoimitukseen liittymiseksi, on rekisteröinnin vaiheessa 2 (”Näin löydät yhteisrekisteröinnin muut rekisteröijät”) tai yhteistoimituksen luomiseksi vaiheessa 3 (”Organisoi toiminta muiden rekisteröijien kanssa”).

 

2. Tieteellisten tietojen hakeminen IUCLID 6 -tietokannasta.

Lataa rekisteröintiasiakirjasi REACH-IT-järjestelmästä. Tuo ne sitten IUCLID-tietokantaan ja poimi tiedot asiakirja-aineistostasi tietokantaan, jotta voit aloittaa asiakirja-aineiston päivittämisen.

Jos aineistossa ei ole saatavilla kaikkia toimitettuja tietoja, ota yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaiseen viranomaiseen, jossa ilmoitus toimitettiin, ja pyydä tietoja.

 

3. Päivittäminen päärekisteröijänä

Aineesta yhteisesti toimitettujen tietojen on täytettävä REACH-asetuksen tietovaatimukset. Tavallista (täyttä) rekisteröintiä varten yhteisesti toimitettavien tietojen on täytettävä vähintään vaatimukset, jotka koskevat rekisteröintiä 1–10 tonnin vuositonnimääränä.

Jos tonnimäärä on suurempi, vaaditut lisätiedot voi toimittaa erikseen (osallistumattomuuden perusteella). Aiemman NONS-ilmoituksen tekijän osalta erikseen toimitetut tiedot voivat sisältää poikkeamia, koska aine on aiemmin ilmoitettu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

 

4. Päivittäminen jäsenrekisteröijänä

Jos aineesta on olemassa yhteistoimitus, sinun on liityttävä siihen jäsenrekisteröijänä. Sen jälkeen voit toimittaa päivityksen jäsenrekisteröijänä.

Jos luotat päärekisteröijän yhteisesti toimittamiin tietoihin, sinun tarvitsee vain päivittää omat tietosi, kuten aineen koostumus, valmistetut tai maahantuodut määrät ja aineen käyttötarkoitukset toimitusketjussa.

Jos et luota kaikkiin tai joihinkin päärekisteröijän yhteisesti toimittamiin tietoihin, sinun on toimitettava kyseiset tiedot itse (osallistumattomuuden perusteella). Jos nykyiset valmistetut tai maahantuodut määrät eivät ylitä seuraavan tonnimäärän raja-arvoa, voit poiketa joistakin tietovaatimuksista, koska aine on aiemmin ilmoitettu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

 

5. Päivitykset suurempaan tonnimäärään

Rekisteröintiä on päivitettävä, jos valmistamasi tai maahantuomasi aineen määrä saavuttaa seuraavan tonnimäärän rajan. Päivitysaikataulu on kohdassa Päivittämisen määräaikojen noudattaminen.

Päivityksen on täytettävä REACH-asetuksen mukaiset tietovaatimukset ja läpäistävä uuden tonnimäärän vakiomuotoinen täydellisyystarkastus. Poikkeuksia ei voi enää tehdä sillä perusteella, että aine on ilmoitettu aiemmin direktiivin 67/548/ETY mukaisesti.

Aloita lähettämällä kysely kemikaalivirastoon ja keskustelemalla muiden rekisteröijien kanssa.

 

6. Salassapitopyyntöjen päivittäminen

Tarkista, edellyttävätkö ilmoituksessa olevat tiedot, joiden salassapidon jäsenvaltiot ovat hyväksyneet direktiivin 67/548/ETY mukaisesti, edelleen luottamuksellista käsittelyä. Jos näin on, siitä on ilmoitettava päivityksessä.

Jos päivityksessä pyydetään uusien tietojen salassapitoa, se on perusteltava ja maksettava muiden rekisteröijien tavoin.

Lisätietoja REACH-asetuksen mukaisista salassapitopyynnöistä on saatavilla käsikirjassa ”Dissemination and confidentiality under the REACH Regulation”.

Seuraavat IUCLID-työkalut ovat hyödyllisiä päivityksen valmistelussa:

  • Dissemination preview (julkaisun esikatselu) -lisäosalla simuloidaan, mitä tietoja asiakirja-aineistostasi julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla;
  • Fee Calculator (maksulaskin) -lisäosa laskee salassapitopyyntöjen kustannukset ja kaikki muut rekisteröintiin liittyvät maksut.

 

7. Valmistuksen tai maahantuonnin lopettamista koskevan ilmoituksen päivitys

Jos et enää valmista tai maahantuo ainetta, sinun on ilmoitettava kemikaalivirastolle valmistuksen tai maahantuonnin lopettamisesta käyttämällä REACH-IT-järjestelmän aineen viitenumerosivulla olevaa valmistuksen tai maahantuonnin lopettamista koskevaa toimintoa.

Valmistuksen tai maahantuonnin lopettaminen on peruutettavissa eli voit aloittaa valmistuksen tai maahantuonnin uudelleen napsauttamalla painiketta, jolloin ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä, jos olet lopettanut valmistuksen tai maahantuonnin sen jälkeen, kun olet saanut ehdotuksen arviointipäätökseksi. Lisätietoja on käytännön oppaissa ”How to act in a substance evaluation” ja ”How to act in a dossier evaluation”.

How to update your previously notified substance related