Rekisteröinti

Rekisteröinnillä yrityksesi osoittaa, että sen myymää tai käyttämää kemikaalia käsitellään turvallisesti koko toimitusketjussa. Näin varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu. Nämä tiedot annetaan rekisteröintiaineistossa, joka toimitetaan kemikaalivirastolle.

Se, millaista aineistoa yrityksen täytyy toimittaa, määräytyy sen mukaan, kuinka paljon se toimittaa ainetta markkinoille, mitä vaaroja aineeseen liittyy ja käytetäänkö ainetta ainoastaan välituotteena toisen aineen valmistuksessa tiukasti valvotuissa olosuhteissa.

Rekisteröintiaineisto sisältää kuvauksen aineen käytöistä, fysikaalis-kemiallisista, ympäristötoksikologisista ja toksikologisista ominaisuuksista sekä vaarojen ja riskien arvioinnin, joka osoittaa, miten aineen käytöstä koituvia riskejä hallitaan.

Rekisteröinnit toimitetaan IUCLID-tiedostomuodossa REACH-IT-nimisen työkalun välityksellä. Rekisteröijän on tavallisesti maksettava rekisteröintimaksu.

 

 

Rekisteröinti koskee aineita

Jokainen aine on rekisteröitävä erikseen. Jos yrityksesi käsittelee aineiden seoksia, esimerkiksi puhdistusaineita ja maaleja, tai esineitä, joista on tarkoitus vapautua aineita (tällaisia esineitä ovat esimerkiksi kosteat puhdistuspyyhkeet), seoksen tai esineen sisältämät eri aineet on rekisteröitävä erikseen.

Aineet on myös yksilöitävä ja nimettävä tiettyjen sääntöjen ja kriteerien perusteella. Näin nähdään, ovatko aineet samoja kuin muiden yritysten aineet. Jos ne ovat samoja, yrityksesi on rekisteröitävä aineet yhdessä muiden kanssa.

 

Rekisteröinti muiden yritysten kanssa
Aine on rekisteröitävä ennen valmistuksen tai maahantuonnin aloittamista

Jokainen aine on rekisteröitävä ennen kuin sitä aletaan valmistaa tai tuoda Euroopan talousalueelle.

Toukokuun 31. päivään 2018 saakka rekisteröinnin ajankohta määräytyi aineen tyypin (vaiheittain vai muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine) perusteella. Kaikkien niiden aineistojen osalta, jotka on toimitettu 31. toukokuuta 2018 jälkeen, yrityksen on odotettava rekisteröintinumeron saamista ennen aineen valmistuksen tai maahantuonnin aloittamista.

 

 

Käytännön ohjeita rekisteröinnin muutoksista

Vaiheittain rekisteröitävien aineiden siirtymäaika päättyi 31. toukokuuta 2018. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1692 on selvennetty, miten aineet pitää rekisteröidä tämän päivämäärän jälkeen.

1. Kalenterivuosittaisten määrien laskeminen

Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen rekisteröintivelvollisuus on määritettävä sen mukaan, paljonko yritys valmistaa tai maahantuo ainetta kalenterivuoden aikana. Laskentatapaa, joka perustui vaiheittain rekisteröitävien aineiden määrän kolmen vuoden keskiarvoon, ei enää sovelleta.

Lisätietoja on kohdassa ”Rekisteröintivelvollisuudet”.

2. Esirekisteröintejä ei enää tehdä

Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen esirekisteröintiä ei voi enää käyttää aineen rekisteröinnin lähtökohtana. Sen sijaan on lähetettävä kemikaalivirastoon tiedustelu ennen aineen rekisteröintiä.

3. Velvollisuus tehdä tiedustelu kaikista aineista

Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen velvollisuus tehdä tiedustelu koskee myös aineita, joista on tehty esirekisteröinti aiemmin mutta joita ei ole vielä rekisteröity. Jos yritys suunnittelee jonkin aineen rekisteröintiä, sen täytyy tiedustella kemikaalivirastolta, onko kyseinen aine jo rekisteröity. Tiedustelija saa käyttöönsä aiempien rekisteröijien yhteystiedot (jos tietokannassa on ne). Niitä tarvitaan tietojen yhteiskäyttöä ja yhteisrekisteröintiä koskevien velvollisuuksien täyttämisessä.

Lisätietoja on kohdassa ”Etsi muut rekisteröijät”.

4. Rekisteröijien yhteistyö jatkuu

Vaikka tietojenvaihtofoorumien (SIEFien) osallistujilla ei enää ole virallista velvollisuutta vastata pyyntöihin, kaikkiin saman aineen rekisteröijiin sovelletaan edelleen velvollisuutta jakaa tietoja ja rekisteröidä aineita yhdessä.

Yhteisrekisteröinnin osapuolten on pyrittävä kaikin keinoin jakamaan tietoa ja varmistamaan, että tietojen yhteiskäytöstä aiheutuvat kustannukset määritetään tasapuolisella, avoimella ja syrjimättömällä tavalla.

Täytäntöönpanoasetuksessa suositellaan, että rekisteröijät käyttäisivät samanlaisia epävirallisia viestintäkanavia kuin ne, joita ne käyttivät vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnissä 31. toukokuuta 2018 saakka.

Lisätietoja on kohdassa ”Yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa”.

5. Vain yhdentyyppisten tietojen yhteiskäyttöä koskeva kiista

Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen tietojen yhteiskäyttöä koskevasta kiistasta voidaan ilmoittaa vain 27 artiklan nojalla. Kiistoista ei voi enää ilmoittaa 30 artiklan nojalla, vaikka neuvottelut olisi aloitettu ennen toukokuun 31. päivää 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että kantajat voivat saada luvan viitata rekisteröintiaineistossaan kaikkiin tutkimuksiin (27 artikla) eivätkä siis vain pelkästään selkärankaisilla eläimillä tehtyihin tutkimuksiin (30 artikla).

Lisätietoja on kohdassa ”Yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa” > ”Kiistojen käsittely käytännössä”.

6. Suppeammat tietovaatimukset edelleen vaihtoehtona

Vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin, jotka eivät täytä REACH-asetuksen liitteessä III esitettyjä kriteerejä, voidaan edelleen soveltaa suppeampia tietovaatimuksia, jos ne rekisteröidään pienimpään tonnimääräluokkaan (1–10 tonnia / vuosi).

Jos aine täyttää suppeampien tietovaatimusten soveltamisen ehdot, se voidaan rekisteröidä toimittamalla rekisteröintiaineisto, joka sisältää tietoja vain aineen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Vaihtoehtoisesti rekisteröinti voidaan tehdä toimittamalla aineesta kaikki tiedot, joita tonnimääräluokassa 1–10 tonnia vuodessa edellytetään, ja hakemalla maksuvapautusta, jolloin rekisteröintimaksua pienennetään.

Lisätietoja on kohdassa ”Mitä tietoja tarvitaan” > ”Suppeammat tietovaatimukset”. Tätä vaihtoehtoa sovelletaan vain vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin.

7. Vaiheittain rekisteröitävä aine -statuksen ilmoittaminen

Koska vaiheittain rekisteröitävien aineiden siirtymäaika on päättynyt, vaiheittain rekisteröimisen statusta ei tarvitse yleensä enää ilmoittaa rekisteröinnin yhteydessä.

Vaiheittain rekisteröitävä aine -status on kuitenkin edelleen ilmoitettava rekisteröinnissä seuraavissa tapauksissa:

  • jos rekisteröidään vaiheittain rekisteröitävä aine, joka ei täytä liitteen III mukaisia kriteerejä pienimmässä tonnimääräluokassa (1–10 tonnia vuodessa), suppeammin tietovaatimuksin;
  • jos rekisteröidään vaiheittain rekisteröitävä aine, joka ei täytä liitteen III mukaisia kriteerejä pienimmässä tonnimääräluokassa (1–10 tonnia vuodessa), täysin tietovaatimuksin ja rekisteröijä hakee vapautusta maksusta;
  • jos rekisteröijä tekee salassapitopyynnön kuuden vuoden ajaksi muun kuin vaiheittain rekisteröitävän aineen osalta.

Aineen vaiheittain rekisteröitävä aine -status on määritettävä vaiheittain rekisteröitävä aineen määritelmän perusteella. Sillä, onko yritys esirekisteröinyt aineen vai ei, ei ole merkitystä.

Aine määritellään vaiheittain rekisteröitäväksi aineeksi, jos se täyttää vähintään yhden seuraavista ehdoista:

  1. Aine sisältyy Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS-luetteloon). [Aineet, joiden EY-numeron ensimmäinen numero on 2 tai 3, kuuluvat EINECS-luetteloon.]
  2. Ainetta valmistettiin jäsenvaltiossa tai tuotiin jäsenvaltioon, mutta valmistaja tai maahantuoja ei saattanut sitä markkinoille, 1. kesäkuuta 1992 ja 31. toukokuuta 2007 välisenä aikana. Rekisteröinnin hakijalla on oltava asiakirjatodisteita.
  3. Valmistaja tai maahantuoja saattoi aineen markkinoille jäsenvaltiossa ennen heinäkuun 1. päivää 2007 ja kyseessä on aine, joka ei täytä enää polymeerin määritelmää (NLP-aine). Rekisteröinnin hakijalla on oltava asiakirjatodisteita. [Aineet, joiden EY-numeron ensimmäinen numero on 5, ovat NLP-aineita.]

Muussa tapauksessa aine on muu kuin vaiheittain rekisteröitävä aine.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)