Tietovaatimukset: 10−100 tonnia vuodessa

Sellaisen aineen rekisteröimiseksi, jota valmistetaan tai tuodaan maahan 10–100 tonnia vuodessa, on annettava tiedot sen fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista. Yksityiskohtaista tietoa on REACH-asetuksen liitteissä VII ja VIII.

Tavoitteenasi on tietojesi perusteella sopia muiden rekisteröijien kanssa aineesi asianmukaisesta luokituksesta ja merkinnöistä.

Lisäksi kemikaaliturvallisuusarvioinnin tulokset on esitettävä kemikaaliturvallisuusraportissa. REACH-asetuksen liitteessä I esitetään kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista koskevat yleissäännökset.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)