Tietovaatimukset: 10−100 tonnia vuodessa

Jos rekisteröitävän aineen tonnimäärä on 10–100 tonnia, siitä on annettava tiedot, jotka on määritetty REACH-asetuksen liitteissä VII–VIII olevassa sarakkeessa 1. Niitä ovat tietyt fysikaalis-kemialliset tiedot sekä toksikologiset ja ympäristötoksikologiset tiedot. Sarakkeessa 2 määritetään tiettyjä ominaisuuksia koskevat mukauttamismahdollisuudet. Vaadittuja vakiotietoja voidaan mukauttaa myös liitteessä XI esitettyjen yleisten sääntöjen perusteella.

Lisäksi rekisteröijien on dokumentoitava tekemänsä kemikaaliturvallisuusarvioinnin tulokset kemikaaliturvallisuusraportissa REACH-asetuksen liitteen I mukaisesti. Rekisteröijien on sovittava, toimittaako päärekisteröijä yhteisen kemikaaliturvallisuusraportin vai toimittavatko yksittäiset rekisteröijät omat kemikaaliturvallisuusraporttinsa erikseen. Rekisteröijien on hyvä sopia myös aineen asianmukaisista luokituksesta ja merkinnöistä.

Luotettavat päätelmät luokituksesta ja PBT/vPvB-arvioinnista ovat hyvän kemikaaliturvallisuusarvioinnin kulmakiviä, sillä altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta perustuvat luokitukseen ja PBT-/vPvb-aineiksi luokittelemisen ehtojen täyttymiseen.

Testausehdotuksen laatimisvelvollisuutta sovelletaan myös silloin, kun mahdolliset rekisteröijät – liitteiden sarakkeen 2 mukaisten sääntöjen soveltamisen perusteella – ehdottavat liitteen IX tai X mukaisia (ylemmän tason) testejä vaihtoehtona liitteiden VII ja VIII mukaisille vakiovaatimuksille.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)