Tietovaatimukset: 1−10 tonnia vuodessa

Kun rekisteröitävän aineen tonnimäärä on 1–10 tonnia, siitä on annettava REACH-asetuksen liitteessä VII olevassa sarakkeessa 1 määritetyt tiedot, joita ovat esimerkiksi tietyt fysikaalis-kemialliset tiedot, toksikologiset tiedot ja ympäristötoksikologiset tiedot, paitsi jos vaatimusta ei sovelleta kyseiseen aineeseen. Sarakkeessa 2 määritetään tiettyjä ominaisuuksia koskevat mukauttamismahdollisuudet. Vaadittuja vakiotietoja voidaan mukauttaa myös liitteessä XI esitettyjen yleisten sääntöjen perusteella.

Testausehdotuksen laatimisvelvollisuutta sovelletaan myös silloin, kun mahdolliset rekisteröijät – liitteissä olevan sarakkeen 2 mukaisten sääntöjen soveltamisen perusteella – ehdottavat liitteen IX tai X mukaisia (ylemmän tason) testejä vaihtoehtona liitteiden VII ja VIII mukaisille vakiovaatimuksille.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)