Mitä sinun on otettava huomioon liiketoiminnassasi?

Aineen turvallisen käytön osoittaminen rekisteröintiaineistossa vaatii paljon aikaa, rahaa ja asiantuntemusta.

Yrityksen täytyy käydä vuoropuhelua ja tehdä sopimusperusteisia järjestelyjä muiden rekisteröijäyritysten kanssa, jotta ne voivat sopia siitä, miten tarvittavien vaaratietojen hankkimisesta ja riskinarviointiin liittyvästä työstä koituvat kustannukset jaetaan. Niiden on myös sovittava, miten nämä tiedot esitetään rekisteröintiaineistossa.

On hyvä muistaa, että rekisteröinnin avulla yritys voi osoittaa asiakkailleen olevansa vastuullinen toimittaja, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, että kemikaalien käyttö on yhä turvallisempaa. 

 

1. Mitkä ovat aineen markkinat?

Selvitä asiakkaidesi tarpeet
Ilmoita asiakkaillesi rekisteröintiaikeistasi ajoissa, jotta saat tietoa aineen kysynnästä.

Ota huomioon ainetta koskeva sääntely ennakoivasti
Näyttääkö siltä, että aineen sisäiset ominaisuudet saattavat aiheuttaa ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa huolta? Jos näyttää, voi olla, että aine poistetaan käytöstä muiden REACH-asetukseen perustuvien prosessien, kuten lupamenettelyn, nojalla lähitulevaisuudessa.

2. Miten REACH-rekisteröinti vaikuttaa yritykseesi?

Rekisteröinnin tyyppi
Mihin tonnimääräluokkaan aine rekisteröidään?  Koskeeko rekisteröinti vain aineita, joita käytetään välituotteina tiukasti valvotuissa olosuhteissa? Rekisteröinnissä vaadittavat tiedot ja siihen liittyvät kustannukset vaihtelevat suuresti tonnimäärän ja rekisteröinnin tyypin mukaan.

Aineesta saatavilla olevan tiedon kerääminen ja arviointi
Rekisteröinnin tyypin perusteella yrityksen täytyy kerätä tietoa rekisteröinnin kohteena olevasta aineesta sekä sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Onko yrityksessäsi tarvittavaa asiantuntemusta vai täytyykö arviointi ulkoistaa?

Yrityksen oman rekisteröintiaineiston kokoaminen
Vaikka suurin osa tiedoista toimitetaan yhdessä muiden yritysten kanssa, tietyt tiedot vaaditaan jokaiselta rekisteröijältä yksilöllisesti. Täytyy siis päättää, ulkoistetaanko tämä työ vai tehdäänkö se omassa yrityksessäsi.

REACH-rekisteröinnistä perittävän maksun laskeminen
REACH-rekisteröinti edellyttää, että kemikaalivirastolle maksetaan maksu, jonka suuruus määräytyy tonnimäärän, rekisteröinnin tyypin ja yrityksesi koon perusteella.

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyntää alennettuja rekisteröintimaksuja. Selvitä huolellisesti, kuuluuko yrityksesi pk-yritysten luokkaan, sillä kemikaalivirasto voi pyytää siitä asianmukaiset todisteet myöhemmässä vaiheessa.

Aineen käyttötarkoitusten ja käyttöolosuhteiden määrittäminen sekä yrityksen omien käyttötarkoitusten että toimitusketjun muiden käyttötarkoitusten osalta
Onko sellaisia käyttötarkoituksia, jotka halutaan pitää luottamuksellisina? Jos tällainen käyttö koskee ainetta, joka aiotaan rekisteröidä vähintään 10 tonnia/vuosi -luokkaan, yrityksen on tehtävä kyseistä ainetta koskeva kemikaaliturvallisuusarviointi itse.

Tietääkö yrityksesi, mitkä ovat sen asiakkaiden keskeisimmät käyttötavat aineelle? Mitä käyttötarkoituksia yrityksesi haluaa puoltaa rekisteröinnissäsi?

Tunteeko yrityksesi asiakkaansa ja toimittajansa hyvin? Jos tuntee, voit todennäköisesi luottaa siihen, että ne auttavat yritystäsi keräämään tietoa rekisteröintiä varten. Jos taas ei tunne, tarvitaan aikaa ja resursseja tarvittavien tietojen hankkimiseen.

Kuulutko johonkin toimialajärjestöön? Jos kuulut, onko järjestö kenties organisoinut käyttötarkoituksia koskevan tiedon keräämisen? Jos ei, yrityksesi saattaa joutua keräämään nämä tiedot itse.

Rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla
Rekisteröinnin jälkeen sen tiedot täytyy pitää ajan tasalla. Esimerkiksi uudet käyttötarkoitukset on arvioitava, jotta niiden voidaan osoittaa olevan turvallisia, ja ne pitää myös lisätä rekisteröintiin. Viranomaiset saattavat pyytää päivittämään rekisteröintitietoja. Varaa resursseja päivitysten tekemisiin.

3. Yhteistyö muiden yritysten kanssa

Muiden rekisteröijien etsiminen
Jos aineella on myös muita rekisteröijiä, yrityksesi odotetaan jakavan rekisteröintikustannukset niiden kanssa. Tämä pienentää yrityksellesi koituvia kustannuksia. Yhteisrekisteröinnillä vältetään myös kaksinkertainen työ ja turhat eläinkokeet.

Yrityksesi voi olla myös aineen ainoa rekisteröijä. Silloin yhteistyöhön muiden kanssa ei tarvitse varata resursseja, mutta toisaalta kaikki rekisteröintiin liittyvä työ jää yrityksesi vastuulle.

Yhteistyön aloittaminen muiden rekisteröijien kanssa
Muiden rekisteröijien kanssa on sovittava siitä, miten yhteistyö toteutetaan.

Jos yhteistyön organisointi muiden rekisteröijien kanssa aloitetaan aivan alusta, yhteistyön käynnistysvaiheeseen on varattava aikaa ja resursseja.

Jos aine on jo rekisteröity, rekisteröintiprosessi on yleensä nopeampi, ja siinä pitää yleensä vain sopia tietojen ja kustannusten jakamisesta nykyisten rekisteröijien kanssa.

Yhdessä toimiminen muiden rekisteröijien kanssa
Yrityksen on sovittava muiden rekisteröijien kanssa yhteisrekisteröinnin sisällöstä. Se tarkoittaa, että rekisteröijän täytyy varata aikaa yhteistyöhön liittyviin toimiin, kuten kokouksiin tai verkkoseminaareihin.

Rekisteröijäryhmän tietojen arvioiminen
Rekisteröintityypin ja muiden rekisteröijien keräämien tietojen perusteella yhteisrekisteröijien on yhdessä arvioitava sekä tietojen luotettavuus että merkityksellisyys. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Rekisteröijien on päätettävä yhdessä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Tietojen yhteiskäytöstä neuvotteleminen
Tietojen omistajilla on oikeus saada siitä korvauksia. Yrityksen täytyy varata resursseja näihin neuvotteluihin.

Puuttuvien tietojen hankkiminen rekisteröintiä varten
Jos yritykselläsi tai muilla rekisteröijillä ei ole kaikkia rekisteröintiin tarvittavia tietoja, on päätettävä, mikä on paras tapa hankkia puuttuvat tiedot. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Yhteisrekisteröijien on päätettävä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä tulee käyttää vasta viimeisenä keinona.

Yhteisen rekisteröintiaineiston laatiminen
Rekisteröintitiedot on kirjattava rekisteröintiaineistoon kenttä kentältä. Yhteisrekisteröijien on päätettävä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Rekisteröinnin tietojen päivittäminen
Rekisteröinnin jälkeen myös rekisteröintien yhteinen osa on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi viranomaiset voivat pyytää päivittämään tietoja. Yrityksen on varattava resursseja päivitysten tekemiseen ja sovittava muiden rekisteröijien kanssa, miten päivitysprosessi toteutetaan.

 

4. Työn organisointi yrityksessä

Yritys tarvitsee selkeät sisäiset prosessit REACH-rekisteröintiä varten
Rekisteröinnin valmisteleminen voi kestää vuoden. Jos tietoja aineen vaaroista ei ole saatavilla, se voi kestää kauemminkin. Jos yrityksesi rekisteröi useampia aineita, kannattaa tehdä selkeä hankesuunnitelma työmäärän hallitsemiseksi.

Tietävätkö työtoverisi, mikä REACH-asetus on ja miten se vaikuttaa yritykseenne? Pitkällä aikavälillä on hyvä olla sisäinen REACH-kysymyksiä koskeva seurantajärjestelmä. Myös esimerkiksi laskutus- ja myyntiosaston henkilöstön ja käyttöturvallisuustiedotteita laativien ammattilaisten tulee osallistua rekisteröintityöhön.

Suunnitelkaa, miten ainemääriä seurataan yrityksessä. Yhtä ainetta saatetaan esimerkiksi tuoda eri maista, ja sitä voidaan käyttää välituotteena ja muuna kuin välituotteena, tai sitä voidaan maahantuoda sellaisenaan ja seoksissa. Kaikki tämä vaikuttaa yrityksesi velvollisuuksiin.

Ennakoi käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen
Rekisteröintimenettelyn aikana kerättyjen uusien tietojen vuoksi esimerkiksi aineen luokitusta voidaan joutua muuttamaan ja käyttöturvallisuustiedotteita päivittämään. Kun käyttöturvallisuustiedotteita päivitetään, niihin täytyy liittää altistumisskenaariot vaarallisista aineista, jotka rekisteröidään vähintään 10 tonnia/vuosi -luokkaan.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)