Toimittamisesta päätökseen

Toimittamisen jälkeen aineisto käy läpi seuraavat vaiheet:

 

1. Perusedellytysten tarkastus

Perusedellytysten tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että kemikaalivirasto voi käsitellä aineiston. Kemikaalivirasto tarkastaa esimerkiksi, että aineistot on toimitettu asianmukaisessa IUCLID-muodossa ja että tietyt hallinnolliset tiedot ovat yhdenmukaisia toimitustyypin kanssa.

Perusedellytysten täyttyminen tarkoittaa vain sitä, että aineisto on hyväksytty käsiteltäväksi. Se ei tarkoita, että aine olisi nyt rekisteröity. Kun aineisto on hyväksytty käsiteltäväksi, rekisteröijälle annetaan toimitusnumero. Tätä numeroa käytetään viitteenä kaikessa rekisteröintiin liittyvässä kirjeenvaihdossa rekisteröintinumeron antamiseen saakka.

Ellei aineisto läpäise perusedellytysten tarkastusta, rekisteröijän on korjattava se ja toimitettava se uudelleen.

 

2. Tekninen täydellisyystarkastus

Kun aineisto on hyväksytty käsiteltäväksi, seuraava vaihe on tekninen täydellisyystarkastus. Tässä vaiheessa varmistetaan, että aineisto sisältää kaikki REACH-asetuksessa vaaditut tiedot. Tietyt osat, joita ei voida tarkastaa automaattisesti, tarkastetaan käsin. Jos tietoja puuttuu, täydennetty aineisto on toimitettava annetussa määräajassa.

Jos aineisto ei läpäise teknistä täydellisyystarkastusta, aineisto voidaan toimittaa uudelleen ainoastaan kerran. Ota yhteyttä kemikaaliviraston neuvontapalveluun, jos et ole varma, mitä tietoja aineistosta puuttuu. Jos toinen toimitus epäonnistuu, aineiston toimittaminen on aloitettava alusta. Jos rekisteröintimaksu on maksettu, se palautetaan.

 

3. Lasku rekisteröintimaksusta

Teknisen täydellisyystarkastuksen yhteydessä rekisteröijälle toimitetaan lasku rekisteröintimaksusta REACH-IT-sovelluksen kautta. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä.

Jos koko laskutettavaa summaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, aineisto hylätään ja aineiston toimittaminen on aloitettava alusta. Kemikaalivirasto ei huomioi myöhästyneitä suorituksia. Jos lasku maksetaan myöhässä, rekisteröinti hylätään ja aineisto on toimitettava uudelleen. Kemikaalivirasto ei palauta hylättyjä aineistoja koskevia maksuja.

 

4. Rekisteröintiä koskeva päätös

Kemikaalivirasto antaa rekisteröintiä koskevan päätöksen REACH-IT-sovelluksen kautta.

Kun tekninen täydellisyystarkastus on läpäisty ja lasku on maksettu, aineiston katsotaan olevan valmis ja rekisteröijä saa rekisteröintinumeron. Rekisteröintipäivämäärä on päivämäärä, jolloin kemikaalivirasto antaa toimitusnumeron.

Jos aineistoa ei hyväksytä toisessakaan teknisessä täydellisyystarkastuksessa tai jos sitä koskevaa maksua ei makseta, aineisto hylätään.

 

5. Aineistoista peräisin olevien tietojen julkistaminen

Kemikaalivirasto julkistaa verkkosivustollaan automaattisesti kaikki rekisteröintiaineistosi tiedot, joita ei ole pyydetty pitämään salassa. Rekisteröijät voivat pyytää tietojen salassapitoa. Kemikaalivirasto arvioi pyynnöt. Jos salassapitoa ei ole perusteltu riittävästi, tiedot julkaistaan. Lisätietoja on kemikaaliviraston verkkosivulla Aineistoista peräisin olevien tietojen julkistaminen.

Viestintä asiakkaiden kanssa

Ainetta koskeva käyttöturvallisuustiedote voi olla tarpeen ajantasaistaa rekisteröinnin jälkeen.

Käyttöturvallisuustiedotteet on ajantasaistettava seuraavissa tapauksissa:

  • kun yritys saa uutta tietoa aineeseen liittyvistä vaaroista tai riskinhallintatoimenpiteistä
  • kun aineelle on myönnetty lupa tai kun se on evätty
  • kun aineen käytölle on asetettu rajoitus.

Muista sisällyttää rekisteröintinumero, kun ajantasaistat käyttöturvallisuustiedotteen REACH-rekisteröinnin jälkeen.

Pidä rekisteröintisi ajan tasalla

Rekisteröinnin pitäminen ajan tasalla on rekisteröijän vastuulla. Rekisteröinti on ajantasaistettava esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • aineen koostumusta muutetaan
  • tuotantomäärää lisätään ja tonnimäärien raja ylittyy
  • saat esimerkiksi aineen luokitusta ja merkintää koskevia lisätietoja.

Muista pitää myös yritystä koskevat tiedot ja muut hallinnolliset tiedot ajan tasalla.

Kaikki päivitykset on toimitettava kemikaalivirastolle mahdollisimman pian REACH-IT-sovelluksen kautta. Joistakin päivityksistä peritään maksu.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)