Vakiotietovaatimusten mukautukset

Mukautus tarkoittaa, että testin tekemisen sijasta esitetään perustelut tiettyjen yleisten tai erityisten sääntöjen nojalla.

Yleensä mukautuksia voidaan tehdä seuraavista kolmesta eri syystä:

  1. testaus ei ole tarpeellinen tieteellisistä syistä
  2. testaus ei ole mahdollinen teknisistä syistä
  3. testaus ei ole tarpeellinen osoitetun alhaisen altistumistason vuoksi.

Nämä yleiset säännöt esitetään yksityiskohtaisesti REACH-asetuksen liitteessä XI. Kunkin tietovaatimuksen erityissäännöt ja mukautusmahdollisuudet esitetään yksityiskohtaisesti REACH-asetuksen liitteissä VII–X olevassa sarakkeessa 2. Kaikki vakiotietojen toimittamisen sijasta käytettävät mukautukset edellyttävät voimassa olevia asiakirjatodisteita.

Uusia selkärankaisilla tehtäviä testejä saa tehdä vain viimeisenä keinona, kun kaikki muut tiedonlähteet on käytetty. On kuitenkin muistettava, että eläinkokeiden tekemättä jättäminen ei saa vaarantaa aineen turvallista käyttöä.

Tiettyjä tietoja koskeva testaus voidaan välttää, jos testiä ei voida teknisistä syistä tehdä aineen ominaisuuksien vuoksi. Katso seuraava ohjeellinen luettelo:

Aineen ominaisuus Testi ei ole tarpeellinen
Kaasut 7.3. Kiehumispiste
7.4. Suhteellinen tiheys
7.14. Raekokojakauma
Nesteet 7.14. Raekokojakauma
Epäorgaaniset aineet 7.8. Jakautumiskerroin
7.9. Leimahduspiste
9.2.1.1. Nopea biohajoavuus
Orgaaniset peroksidit 7.13. Hapettavuus
Itsestään syttyvä ilman kanssa tai joutuessaan kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa 8.1. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
8.2. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
8.3. Ihon herkistyminen
Vahva happo/emäs 8.1. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
8.2. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
8.3. Ihon herkistyminen

 

Jotkin testitulokset tai käyttöehdot tarkoittavat, että testin tekeminen ei ole tarpeellista. Katso seuraava ohjeellinen luettelo:

Testitulos tai käyttöehto Testi ei ole tarpeellinen
Sulamispiste on yli 300°C 7.5. Höyrynpaine
Hapettuu helposti vedessä 7.7. Vesiliukoisuus
Luokiteltu muuksi kuin välittömästi myrkylliseksi joutuessaan iholle 8.1. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Luokiteltu ihoa syövyttäväksi 8.5. Välitön myrkyllisyys
Saatavilla on riittävästi tietoa ympäristöluokituksesta ja merkinnöistä 9.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyys selkärangattomille
Ei päästöjä jätevesien käsittelylaitokseen 9.1.4. Aktiivilietteen hengityksenestyminen

 

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)