Vakiotietovaatimusten mukautukset

”Mukautuksen” hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että on mahdollista olla tekemättä testiä tiettyjen sellaisten yleisten sääntöjen tai erityissääntöjen nojalla, joita sovelletaan vain yhteen tietovaatimukseen.

Yleisten sääntöjen perusteella mukautuksia voidaan soveltaa kolmesta eri syystä:

  1. testaus ei ole tarpeellinen tieteellisistä syistä
  2. testaus ei ole mahdollinen teknisistä syistä
  3. testaus ei ole tarpeellinen, koska aineelle ei altistuta tai koska altistuminen ei ole merkittävää.

Nämä yleiset säännöt esitetään yksityiskohtaisesti REACH-asetuksen liitteessä XI.

Lisäksi kutakin tietovaatimusta koskevat erityissäännöt on kuvattu liitteissä VII–X olevassa sarakkeessa 2.

Aineen ominaisuuksien ja saatavilla olevan tiedon perusteella joitakin testejä ei voida tehdä tai niitä ei tarvitse tehdä:

Aineen ominaisuus Testi ei ole tarpeellinen
Kaasut 7.3 Kiehumispiste
7.4. Suhteellinen tiheys
7.14. Raekokojakauma
Nesteet 7.14. Raekokojakauma
Epäorgaaniset aineet 7.8. Jakautumiskerroin
7.9. Leimahduspiste
9.2.1.1. Nopea biohajoavuus
Orgaaniset peroksidit 7.13. Hapettavuus
Itsestään syttyvä ilman kanssa tai joutuessaan kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa huoneenlämpötilassa 8.1 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
8.2. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
8.3. Ihon herkistyminen
Vahva happo/emäs 8.1 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
8.2. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
8.3. Ihon herkistyminen

 

Esimerkkejä siitä, kun tietty testitulos tai käyttöolosuhteet tarkoittavat, ettei testiä tarvitse tehdä:

Testitulos tai käyttöolosuhde Testi ei ole tarpeellinen
Sulamispiste on yli 300 °C 7.5 Höyrynpaine
Hapettuu helposti vedessä 7.7. Vesiliukoisuus
Luokiteltu myrkyttömäksi joutuessaan iholle 8.1 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Luokiteltu vakavaa silmävaurioita aiheuttavaksi 8.2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Saatavilla on riittävästi tietoa ympäristöluokituksesta ja merkinnöistä 9.1.1. Lyhytaikainen myrkyllisyys selkärangattomille
Ei päästöjä jätevesien käsittelylaitokseen 9.1.4. Aktiivilietteen soluhengityksen estyminen

 

Koko yhteenveto on julkaisussa ”Käytännön opas pk-yritysten johtajille ja REACH-koordinaattoreille” sekä REACH-asetuksen liitteissä VII–X.

Eläinkokeiden välttäminen ei saa kuitenkaan vaarantaa aineiden turvallista käyttöä. Sen vuoksi jokainen mukautus, jota hyödynnetään vakiotietojen toimittamisen sijasta, on perusteltava asianmukaisesti, ja perustelut on dokumentoitava.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)