Tietovaatimukset: 1 000 tonnia vuodessa tai enemmän

Kun rekisteröitävän aineen tonnimääräluokka on vähintään 1 000 tonnia vuodessa, REACH-asetuksen liitteissä VII–X oleva sarake 1 sisältää siihen liittyvät vakiotietovaatimukset. Sarakkeessa 2 määritetään tiettyjä ominaisuuksia koskevat mukauttamismahdollisuudet. Vaadittuja vakiotietoja voidaan mukauttaa myös liitteessä XI esitettyjen yleisten sääntöjen perusteella.

Jos rekisteröintiin tarvitaan liitteessä X lueteltu tutkimus (riippumatta siihen, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä vai ei), joka ei ole kenenkään rekisteröijän saatavilla, mahdollisten rekisteröijien on ensin harkittava kaikkia vaihtoehtoisia lähestymistapoja, joilla tietovaatimus voidaan täyttää. Vasta sen jälkeen, kun on selvitetty, ettei tietovaatimusta voida täyttää millään muulla tavalla, rekisteröijien on sovittava testausehdotuksesta ja laadittava se, ja ehdotus on toimitettava rekisteröintiaineiston mukana kemikaaliviraston käsiteltäväksi. Kun rekisteröijät odottavat kemikaaliviraston päätöstä testausehdotuksesta, heidän on toteutettava jatkokäyttäjiään koskevia riskinhallintatoimia ja/tai suositeltava niitä jatkokäyttäjille.

Categories Display