Πρακτικά παραδείγματα – κανονισμός REACH

Αυτά τα παραδείγματα, οι μελέτες περιπτώσεων και τα σενάρια είναι αντιπροσωπευτικά των καταστάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την προετοιμασία της καταχώρισής σας βάσει του κανονισμού REACH. Πρόκειται για απλουστευμένες παρουσιάσεις οι οποίες συμπληρώνουν τις πρακτικές συμβουλές που παρέχονται στις ιστοσελίδες REACH 2018.

 

1 Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιό σας

Τα έγγραφα αυτά επικεντρώνονται στον σχεδιασμό των ενεργειών για την καταχώρισή σας και στον προσδιορισμό των ουσιών.

 

3 Οργανώστε τη δράση σας από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντες

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, το κόστος των δεδομένων πρέπει να επιμερίζεται με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα έγγραφα αυτά σας παρέχουν σχετική καθοδήγηση.

 

4 Αξιολογήστε τους παράγοντες επικινδυνότητας και κινδύνου των ουσιών

Τα παραδείγματα αυτά βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις και υποδεικνύουν ορισμένες συνιστώμενες ενέργειες για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που χρειάζεστε για την καταχώριση μιας ουσίας. Θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο που ενέχουν τα χημικά προϊόντα σας.

Τα παραδείγματα πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις συμβουλές που παρέχονται στον Πρακτικό οδηγό για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH.

 

Για καταχωρίσεις από 1 έως 10 τόνους ετησίως

 

Για καταχωρίσεις από 10 έως 100 τόνους ετησίως

 

5 Προετοιμάστε την καταχώρισή σας υπό μορφή φακέλου στο IUCLID

Σε αυτά τα μαθήματα μέσω βίντεο παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές της προετοιμασίας του τεχνικού φακέλου σας στο IUCLID. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το IUCLID επιγραμμικά, στο υπερτοπικό υπολογιστικό σύστημα (υπολογιστικό νέφος). Μπορείτε να εγγραφείτε ως απλό μέλος απευθείας στο REACH-IT.

All tutorials

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)